Obserwuj nas:
14.05.2024

STAROSTA GDAŃSKI

GKiK-EGiB.6620.6.2.2024.AKN                                                                                       Pruszcz Gdański 06.05.2024r

STAROSTA GDAŃSKI, działając zgodnie z art. 24a ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023r, nr 1752 ze zm.), informuje o rozpoczęciu

modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Pawłowo, gm. Trąbki Wielkie

Tryb postępowania i cel modernizacji ewidencji gruntów i budynków

  1. Terminy wykonywania prac: Prace będą wykonywane w okresie od maja do grudnia 2024r.
  2. Wykonawcy prac polowych i kameralnych:

Wykonawca prac- Geopartner Geomatics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku ul. Szczęśliwa 40C/47,80-176 Gdańsk, został wyłoniony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Na mocy art. 13 ust. 1 oraz art. 14 w/w ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, wykonawca ma prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami, a właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są obowiązani umożliwić wykonanie tych prac.

  1. Źródła danych dla potrzeb modernizacji ewidencji:
  • dane zgromadzone w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
  • wywiad terenowy i pomiar bezpośredni,
  • informacje udzielone przez właścicieli nieruchomości,
  • dane zawarte w rejestrach publicznych,
  • dane zawarte w księgach wieczystych.
  1. Dane otrzymane w wyniku przeprowadzonej modernizacji zostaną wykorzystane dla opracowania projektu operatu opisowo-kartograficznego podlegającego, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, a także udostępnieniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

O terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego zainteresowani zostaną powiadomieni poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, siedzibie Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia oraz w prasie o zasięgu krajowym.

W okresie wyłożenia projektu każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może zgłaszać uwagi do tych danych.

Po upływie terminu przewidzianego dla wyłożenia projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków.

  1. Celem modernizacji ewidencji gruntów i budynków jest pozyskanie danych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych, pomiar i pozyskanie danych o nieujawnionych w ewidencji budynkach, zaktualizowanie danych o budynkach istniejących w bazie ewidencji gruntów i budynków, aktualizacja użytków gruntowych i ich zasięgu.

 

Załącznik Wielkość Pobierz
Skan dokumentu (plik pdf) 473,45 KB Pobierz

Gminy Powiatu Gdańskiego