Obserwuj nas:
04.06.2024

   nagłówek Towarzystwo pomocyCIS

Projekt „Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim kompleksowym wsparciem dla mieszkanek i mieszkańców powiatu gdańskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027 (FEP2021-2027).

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło Gdańskie w partnerstwie z Powiatem Gdańskim realizuje obecnie (od 01.01.2024 do 31.12.2028) projekt „Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim kompleksowym wsparciem dla mieszkanek i mieszkańców powiatu gdańskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027 (FEP2021-2027). Projekt ma na celu zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej 425 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo (w tym 170 osób z niepełnosprawnościami) -mieszkańców powiatu gdańskiego. Zakłada on działania ukierunkowane na aktywne włączanie społeczno – zawodowe uczestników i nabywanie przez nich kompetencji w zakresie społecznym, np. rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych, praca w grupie, wzmacnianie poczucia własnej wartości, dostrzeganie swoich potrzeb i mocnych stron, zadbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne, poprawa relacji interpersonalnych i komunikacji, umiejętności radzenia sobie ze stresem, umacnianie i rozwijanie sprawczości, asertywność etc. W zakresie działań ukierunkowanych na sferę zawodową wyróżniamy m.in. naukę dobrej organizacji pracy, punktualności i sumienności, naukę poruszania się po rynku pracy – umiejętności praktyczne związane z konstruowaniem CV, efektywnym wyszukiwaniem ofert pracy, aktywizowaniem w sferze rozwoju poprzez udział w szkoleniach zawodowych, które mają na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji prowadzące do zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Podwyższenie wyżej wymienionych kompetencji oraz znalezienie przez uczestnika stałego zatrudnienia jest bezpośrednim rezultatem działań realizowanych w projekcie.

Wartość projektu wynosi: 5 549 998,50 PLN, z czego dofinansowanie z UE to 4 717 498,72 PLN.

Warunki w miejscu realizacji projektu są przyjazne i dostosowane do osób, u których występują trudności związane z barierami architektonicznymi, cyfrowymi, poznawczymi, komunikacyjnymi, akustycznymi i przestrzennymi.

Miejscem, w którym odbywa się wsparcie jest parterowy budynek, wyposażony w podjazdy, szerokie wejścia i drzwi, poręcze w toaletach.

Wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji oraz uczestnictwa dostępne są w wersji papierowej i elektronicznej, sformatowane stosownie do wymogów.

Treści informacyjne dotyczące projektu są udostępniane dwoma kanałami komunikacyjnymi –

strony internetowe: Partnera oraz Lidera

Program realizacji projektu jest w pełni dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika.

Wszystkie wzory dokumentów związane z procesem rekrutacji do Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim znajdują się na stronie www.bezdomnosc.org.pl oraz www.powiat-gdanski.pl

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Regulamin rekrutacji

#FunduszeEuropejskie

 Podstawą prawną działania CIS jest

ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym.

Kto może zostać Uczestnikiem CIS?

 Potencjalnymi uczestnikami CIS mogą być następujące grupy osób:

 • osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
  w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
 • osoby uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego
 • osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej
 • osoby chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego
 • osoby bezrobotne, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, pozostających bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy
 • osoby zwalniane z zakładów karnych, mających trudności w integracji
  ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
 • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów
  o pomocy społecznej
 • osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoby, które chcą uczestniczyć w programie CIS nie mogą mieć prawa do:

 • Zasiłku dla bezrobotnych
 • Zasiłku przedemerytalnego
 • Świadczenia przedemerytalnego
 • Renty strukturalnej
 • Renty z tytułu niezdolności do pracy
 • Emerytury

W CIS realizowany jest program reintegracji społecznej i zawodowej.

Reintegracja zawodowa, to m.in.

 • Warsztat rękodzielniczy
 • Warsztat pomocy kuchennej
 • Warsztat ogrodniczo-porządkowy
 • Warsztat pomocy biurowej
 • Warsztat pomocy nauczyciela świetlicy

Reintegracja społeczna

 • Warsztaty umiejętności społecznych
 • Warsztaty rozwoju osobistego
 • Warsztaty umiejętności racjonalnego gospodarowania budżetem domowym
 • Warsztaty zarządzania sobą w dłuższej perspektywie czasowej
 • Warsztaty skutecznego poszukiwania pracy
 • Warsztaty poruszania się po rynku pracy
 • Poradnictwo indywidualne (doradca zawodowy, pracownik socjalny, psycholog, asystent)
 • Grupy wsparcia
 • Wyjścia socjalizująco – integracyjne

Dodatkowo każdemu Uczestnikowi przysługuje:

 • jeden posiłek dziennie
 • ubezpieczenie z tytułu wypadków NNW
 • odzież robocza
 • medycyna pracy
 • świadczenie integracyjne

Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim zostało utworzone przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Status nadany przez Wojewodę Pomorskiego, CIS otrzymało dnia 01.07.2021, decyzją nr 3/2021.

Załącznik Wielkość Pobierz
Formularz zgłoszeniowy 454,64 KB Pobierz
Regulamin rekrutacji 221,03 KB Pobierz

Gminy Powiatu Gdańskiego