Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

06/08/2021


 „Wsparcie to podstawa – rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim”   

Projekt jest współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.1. – „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT

Umowa o dofinansowanie nr RPPM.06.02.01-22-0001/20-00 z dn. 19.04.2021r.

29/07/2021

UCHWAŁA  Nr  433/2021

ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO

z dnia 27 lipca 2021 roku

w sprawie wyboru oferty na realizację w okresie od dnia 01.09.2021r. do dnia 31.08.2023r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z możliwością przedłużenia umowy o kolejne 24 miesiące

29/07/2021

Powszechny Punkt szczepień mieszczący się w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim dysponuje wolnymi terminami na szczepienia pierwszą i drugą dawką. Pierwszą dawką zaszczepić się można już 29.07, 31.01, oraz od 4 do 6.08, a drugą otrzymać już po 21 dniach. Zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z punktem pod nr tel 574 286 675 ponieważ infolinia 989 z powodu błędu systemowego nie wykazuje wolnych terminów do naszego punktu szczepień. w dniu 28.08.2021r,.

29/07/2021

Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu w zakończonym niedawno roku szkolnym uczestniczyła w kilku projektach, akcjach ogólnopolskich oraz projekcie unijnym Erasmus +. – Od 2019 roku nasza szkoła bierze udział w projekcie Erasmus+ ,,Powiedz NIE przemocy i dyskryminacji poprzez gry”. Celem tego projektu jest międzykulturowy dialog w celu zwiększenia współpracy między krajami biorącymi udział w projekcie, by wyeliminować przemoc i dyskryminację w środowisku szkolnym.

27/07/2021

Zarząd Powiatu Gdańskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu,
Warcz 6, 83 – 041 Mierzeszyn
dla której Powiat Gdański jest organem prowadzącym:

23/07/2021

Starosta Gdański informuje: 1. Do dnia 30 września 2021 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdującym się na terenie administracyjnym powiatu gdańskiego w roku budżetowym 2022. 2.

21/07/2021

Wykaz

gruntu przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nakładów na Małą Elektrownię Wodną
działającego na podstawie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 11.01.2016r nr ROŚ.6341.151.2015.EST
zmienionego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich z dnia 17.06.2021r nr GD.ZUZ.3.4211.56.2020.AO

15/07/2021

Tytuł projektu: „Przyszłość bez barier –integracja w powiecie gdańskim”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6, działanie 6.1. Aktywna integracja, poddziałanie 6.1.1. – „Aktywizacja społeczna – zawodowa –mechanizm ZIT

15/07/2021

Pruszcz Gdański, 15.07.2021r.

ROŚ.602.2.2021.AMR

 

OBWIESZCZENIE

Starosta Gdański działając na podstawie art.48 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje do publicznej wiadomości:

13/07/2021

Ustawa przewiduje realizację działań z zakresu edukacji prawnej zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.

Od dnia 1 stycznia 2019 roku zadania te są realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach umowy na prowadzenie punktu poradniczego.

Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

09/07/2021

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłasza XIII edycję konkursu ,,Polska wieś- dziedzictwo i przyszłość''.

01/07/2021

Informacja o ogłoszeniu przetargu na mienie ruchome składników majątku przez Starostwo Powiatowe w Tczewie.

Link do ogłoszenia znajduje się TUTAJ

28/06/2021

Masz pomysł na działania w swojej okolicy? Nie wiesz skąd pozyskać środki na jego realizację i od czego zacząć? A może chcesz wzmocnić swoją młodą organizację? Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

Nowy, bo tworzonym w nowym, większym partnerstwie, którego liderem jest Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, opartym o otwartość, zaufanie i solidarność, tworzącym nową jakość we wsparciu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Strony

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie