Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

15/07/2021

Tytuł projektu: „Przyszłość bez barier –integracja w powiecie gdańskim”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6, działanie 6.1. Aktywna integracja, poddziałanie 6.1.1. – „Aktywizacja społeczna – zawodowa –mechanizm ZIT

15/07/2021

Pruszcz Gdański, 15.07.2021r.

ROŚ.602.2.2021.AMR

 

OBWIESZCZENIE

Starosta Gdański działając na podstawie art.48 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje do publicznej wiadomości:

13/07/2021

Ustawa przewiduje realizację działań z zakresu edukacji prawnej zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.

Od dnia 1 stycznia 2019 roku zadania te są realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach umowy na prowadzenie punktu poradniczego.

Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

09/07/2021

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłasza XIII edycję konkursu ,,Polska wieś- dziedzictwo i przyszłość''.

01/07/2021

Informacja o ogłoszeniu przetargu na mienie ruchome składników majątku przez Starostwo Powiatowe w Tczewie.

Link do ogłoszenia znajduje się TUTAJ

28/06/2021

Masz pomysł na działania w swojej okolicy? Nie wiesz skąd pozyskać środki na jego realizację i od czego zacząć? A może chcesz wzmocnić swoją młodą organizację? Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

Nowy, bo tworzonym w nowym, większym partnerstwie, którego liderem jest Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, opartym o otwartość, zaufanie i solidarność, tworzącym nową jakość we wsparciu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

15/06/2021

Prawie 2,5 mln złotych powiat gdański przeznaczy na zrealizowanie trzeciego etapu projektu na aktywizację zawodową mieszkańców. Umowę na dofinansowanie projektu z unijnych funduszy ze starostą powiatu Stefanem Skoniecznym 14 czerwca 2021 r. podpisał marszałek Mieczysław Struk.

08/06/2021

Komisja powołana do konkursu plastycznego "Szczęśliwy Dom, Szczęśliwa Rodzina" dokonała podsumowania powiatowego etapu konkursu, oceniła nadesłane prace oraz określiła kolejność miejsc w każdej grupie wiekowej. Ilość prac łącznie zaskoczyła wszystkich ponieważ było ich aż 233. Komisja wobec powyższego postanowiła nagrodzić kolejno:

01/06/2021

Raport o stanie Powiatu Gdańskiego za 2020 rok

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

27/05/2021

Na podstawie uchwały nr 401/2021 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 11 maja 2021r. odwołuje się konkurs w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych na powierzenie realizacji w okresie od dnia 01.09.2021r. do dnia 31.08.2025r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z terenu powiatu gdańskiego

27/05/2021

Drodzy mieszkańcy porozmawiajmy o transporcie w naszym powiecie. 1 czerwca o godz. 17:00 odbędą się warsztaty online #MobilnaMetropolia dla powiatu gdańskiego, podczas których będziemy rozmawiać o największych wyzwaniach transportowych i mobilnościowych.
Informacje zebrane podczas warsztatów posłużą do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot, który jest niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie w nowej perspektywie unijnej.

26/05/2021

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy na rok 2020 Powiatu Gdańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Strony

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie