Obserwuj nas:
09.01.2023

    Starosta Gdański, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 49, art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 124 ust. 1, 2, 3, 4 i 7 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.),

zawiadamia

że w dniu 4 stycznia 2023r. została wydana decyzja sygn. GKiK.GN.6821.6.90.2022.EL.MgK, którą ograniczono sposób korzystania z nieruchomości – działki ewidencyjnej nr  31/29, położonej w Pszczółkach, obr. 0003 Pszczółki, gmina Pszczółki, powiat gdański, stanowiącej współwłasność wielu podmiotów, dla której urządzona została księga wieczysta, poprzez udzielenie zezwolenie inwestorowi ENERGA – OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W GDAŃSKU na wykonanie na terenie ww. nieruchomości inwestycji polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego kablowego nN-0,4kV.
    Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 16, w godzinach pracy Urzędu po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty z pracownikiem Referatu Gospodarki Nieruchomościami – w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
    Od wyżej wymienionej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Gdańskiego w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia.
    Zgodnie z art. 49 k.p.a. w zw. z art. 49a jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron zawiadomienie stron o czynnościach (w tym o decyzjach) organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia lub w innej formie publicznego ogłoszenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
    Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 16 na okres od dnia 4 stycznia 2023r. do dnia 17 stycznia 2023r., publikację na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Gdańskiego oraz stronie internetowej Powiatu Gdańskiego www.powiat-gdanski.pl.

Załącznik Wielkość Pobierz
Obwieszczenie GKiK.GN.6821.6.90.2022.EL.MgK 858,79 KB Pobierz

Gminy Powiatu Gdańskiego