Obserwuj nas:
29.03.2023

Starosta Gdański, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 124a i 124b oraz w nawiązaniu do art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344)

zawiadamia

że w dniu 28 marca 2023 r. została wydana decyzja w sprawie z wniosku ENERGA – OPERATOR S.A. reprezentowaną przez Panią Gabrielę Fierek z firmy Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Techniczne Teltor – Pol Północ S.A. o ograniczenie w drodze decyzji korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 125/1 o pow. 0,0900 ha, położonej w obrębie Cieplewo, gmina Pruszcz Gdański, posiadającą urządzoną księgę wieczystą, w celu wykonania czynności związanych z rozbiórką słupa elektroenergetycznego nn-0,4 kV wraz z linią napowietrzną nn-0,4 kV i napowietrznym przyłączem elektroenergetycznym.
Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 16, w godzinach pracy Urzędu po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty z pracownikiem Referatu Gospodarki Nieruchomościami – w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Od wyżej wymienionej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Gdańskiego w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia.
Na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego ogłoszenie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 16, publikuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Gdańskiego oraz stronie internetowej Powiatu Gdańskiego www.powiat-gdanski.pl.

Załącznik Wielkość Pobierz
GKiK-GN.6821.6.96.2022.MA 413,89 KB Pobierz

Gminy Powiatu Gdańskiego