Obserwuj nas:
02.12.2022

Na podstawie art. 12 ust. 4a, 4f, 5, art. 18, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm.) w związku z art. 130 ust. 2, art. 132 ust. 1a i art. 134 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000),

Starosta Gdański, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej,

1. Ustala odszkodowanie w wysokości 46.224,00 zł (słownie złotych: czterdzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery 00/100), za działkę ewidencyjną położoną w obrębie Kowale, Gmina Kolbudy, oznaczoną nr 14/88 o pow. 0,0185 ha (wydzieloną z działki ewidencyjnej nr 14/36 o pow. 0,1940 ha), która w związku z ostateczną decyzją Starosty Gdańskiego nr 862/2020 z dnia 8 października 2020 r., sygn. AB.6740.912.2020.CSA.GK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Sadowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz usunięciem kolizji z infrastrukturą, tj. przebudowa sieci elektroenergetycznej, gazowej, teletechnicznej oraz wodociągowej w miejscowości Kowale” przeszła na własność Gminy Kolbudy.
2. Wysokość odszkodowania, o którym mowa w punkcie 1 niniejszej decyzji przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości opisanej w pkt 1 stosownie do posiadanych udziałów w prawie własności i tak:

2.1. Panu Antoniemu Czaplickiemu (2/24 części) w wysokości 3.852,00 zł,
2.2. Pani Małgorzacie Czarneckiej (1/48 części) w wysokości 963,00 zł,
2.3. Panu Mariuszowi Czarneckiemu (1/48 części) w wysokości 963,00 zł,
2.4. Państwu Rafałowi Fajks i Monice Albeckiej-Fajks (2/24 części) w wysokości 3.852,00 zł,
2.5. Panu Piotrowi Falkowskiemu (1/24 części) w wysokości 1.926,00 zł,
2.6. Państwu Adamowi i Ewie Kordalskim (1/24 części) w wysokości 1.926,00 zł,
2.7. Pani Ewie Kowalskiej (2/24 części) w wysokości 3.852,00 zł,
2.8. Pani Jolencie Malik (4/24 części) w wysokości 7.704,00 zł,
2.9. Państwu Tomaszowi i Oldze Michalczyk (2/24 części) w wysokości 3.852,00 zł,
2.10. Państwu Rafałowi i Magdzie Mojsa (1/12 części) w wysokości 3.852,00 zł,
2.11. Państwu Mirosławowi Nowik i Marcie Kujawskiej-Nowik (1/24 części) w wysokości 1.926,00 zł,
2.12. Pani Marcie Przewoskiej (2/24 części i 1/24 części) w wysokości 5.778,00 zł,
2.13. Państwu Wiesławowi i Aldonie Pytel (2/24 części) w wysokości 3.852,00 zł,
2.14. Panu Łukaszowi Wąsowskiemu (1/24 części) w wysokości 1.926,00 zł.

3. Ustala odszkodowanie w wysokości 1.926,00 zł (słownie złotych: tysiąc dziewięćset dwadzieścia sześć 00/100) z tytułu wygaśnięcia hipoteki na udziałach wynoszących po 1/48 części (należących do Pani Małgorzaty Czarneckiej i Pana Mariusza Czarneckiego), ustanowionych na rzecz BNP Paribas Bank Polska S.A. wpisanych w dziale IV księgi wieczystej nr GD1G/00011239/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku.
4. Wysokość odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2 podpunktach 2.2 i 2.3 przysługującego dotychczasowym właścicielom nieruchomości zmniejsza się o wartość odszkodowania, o którym mowa w punkcie 3 należnego bankowi BNP Paribas Bank Polska S.A., na rzecz którego była ustanowiona hipoteka, która wygasła.
5. Ustala odszkodowanie w wysokości 3.852,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa 00/100) z tytułu wygaśnięcia hipoteki na udziale wynoszącym 2/24 części (należącym do Państwa Rafała Fajks i Moniki Albeckiej-Fajks), ustanowionym na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., wpisanym w dziale IV księgi wieczystej nr GD1G/00011239/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku.
6. Wysokość odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2 podpunkcie 2.4 przysługującego dotychczasowym właścicielom nieruchomości zmniejsza się o wartość odszkodowania, o którym mowa w punkcie 5 należnego bankowi Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., na rzecz którego była ustanowiona hipoteka, która wygasła.
7. Ustala odszkodowanie w wysokości 1.926,00 zł (słownie złotych: tysiąc dziewięćset dwadzieścia sześć 00/100) z tytułu wygaśnięcia hipoteki na udziale wynoszącym 1/24 części (należącym do Pana Piotra Falkowskiego), ustanowionym na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Iławie, wpisanym w dziale IV księgi wieczystej nr GD1G/00264201/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku.
8. Wysokość odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2 podpunkcie 2.5 przysługującego dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości zmniejsza się o wartość odszkodowania, o którym mowa w punkcie 7 należnego bankowi Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Iławie, na rzecz którego była ustanowiona hipoteka, która wygasła.
9. Zobowiązuje Wójta Gminy Kolbudy do zapłaty odszkodowania określonego w punkcie 1 niniejszej decyzji na rzecz:

9.1. BNP Paribas Bank Polska S.A. w wysokości 1.926,00 zł,
9.2. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w wysokości 3.852,00 zł,
9.3. Banku Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Iławie w wysokości 1.926,00 zł,
9.4. Państwa Adama i Ewy Kordalskich w wysokości 1.926,00 zł,
9.5. Pani Ewy Kowalskiej w wysokości 3.852,00 zł,
9.6. Pani Jolenty Malik w wysokości 7.704,00 zł,
9.7. Państwa Tomasza i Olgi Michalczyk w wysokości 3.852,00 zł,
9.8. Państwa Rafała i Magdy Mojsa w wysokości 3.852,00 zł,
9.9. Państwa Mirosława Nowik i Marty Kujawskiej-Nowik w wysokości 1.926,00 zł,
9.10. Pani Marty Przewoskiej w wysokości 5.778,00 zł,
9.11. Państwa Wiesława i Aldony Pytel w wysokości 3.852,00 zł,
9.12. Pana Łukasza Wąsowskiego w wysokości 1.926,00 zł,
jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

10. Zobowiązuje Wójta Gminy Kolbudy do wystąpienia do sądu z wnioskiem o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego w ciągu 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, odszkodowania na rzecz następców prawnych nieżyjącego Pana Antoniego Czaplickiego w wysokości 3.852,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa 00/100), stosownie do posiadanych udziałów w prawie własności nieruchomości, a następnie przekazania odszkodowania do depozytu sądowego.

Załącznik Wielkość Pobierz
GKiK-GN.683_1_71_7_2022_MA 434,97 KB Pobierz

Gminy Powiatu Gdańskiego