Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami

Starosta Gdański informuje, że z dniem 24 stycznia 2018 r. został utworzony rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.). Rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami i jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.

Wpisu do ww. rejestru dokonuje, na wniosek lub z urzędu, marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności bądź miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

Wzory formularzy rejestrowych dostępne na stronie internetowej w formie edytowalnego dokumentu pod adresem: https://www.bdo.mos.gov.pl/web/

Wpisowi do rejestru na wniosek z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach podlegają zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy, m.in. transportujący odpady.

Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru (w tym podmioty posiadające wydane przez Starostę Gdańskiego zezwolenia na transport odpadów), o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru. Podmiot jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru przed rozpoczęciem działalności.

W związku z powyższym zezwolenia na transport odpadów wydane przez Starostę Gdańskiego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na okres nie dłuższy niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do ww. rejestru (6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru), lub do dnia uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku, gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym.

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego pod adresem: https://bip.pomorskie.eu/m,475,rejestr-bdo.html

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie