Obserwuj nas:

Informacja z przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu Współpracy na rok 2023 Powiatu Gdańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

 Konsultacje odbyły się zgodnie z Uchwałą nr XXXII/214/2013 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. Ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje, z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych, odbyły się w terminie od 14 października 2022 r. do dnia 28 października 2022 r. Natomiast spotkanie konsultacyjne z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Gdańskiego odbyło się 4 listopada 2022 r.

W wyniku konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do ww. projektu. W związku z tym zostanie on przedstawiony w niezmienionej postaci Radzie Powiatu.

 

Gminy Powiatu Gdańskiego