Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gdańskiego w roku 2022

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gdańskiego w roku 2022

ZARZĄD POWIATU GDAŃSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gdańskiego w roku 2022

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konkurs obejmuje następujące zadania przewidziane do realizacji w 2022 r.:

I Zorganizowanie integracyjnych warsztatów edukacyjnych i/lub artystyczno – terapeutycznych dla mieszkańców powiatu gdańskiego (dzieci, młodzieży, dorosłych) ukierunkowanych na integrację w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością. Wysokość środków z budżetu Powiatu Gdańskiego na realizację tego zadania wynosi 9.000,00 zł, wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania tego samego rodzaju w 2021 roku wyniosła 9.000,00 zł.

II Zorganizowanie imprezy turystycznej promującej walory turystyczne Powiatu Gdańskiego. Wysokość środków z budżetu Powiatu Gdańskiego na realizację tego zadania wynosi 9.000,00 zł, wysokość środków przeznaczonych na realizację tego samego rodzaju zadania w 2021 roku wyniosła 9.000,00 zł.

III Zorganizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych w trakcie wakacji dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Gdańskiego z elementami edukacji w zakresie radzenia sobie ze stresem i agresją. Wysokość środków z budżetu Powiatu Gdańskiego na realizację tego zadania wynosi 21.000,00 zł, wysokość środków przeznaczonych na realizację tego samego rodzaju zadania w 2021 roku wyniosła 18.000,00 zł.

IV Zorganizowanie imprezy promującej kulturę i tradycję Powiatu Gdańskiego. Wysokość środków z budżetu Powiatu Gdańskiego na realizację tego zadania wynosi 43.000,00 zł, wysokość środków przeznaczonych na realizację tego samego rodzaju zadania w 2021 roku wyniosła 39.000,00 zł. V Zorganizowanie zadania z zakresu promocji rodzicielstwa zastępczego. Wysokość środków z budżetu Powiatu Gdańskiego na realizację tego zadania wynosi 13.000,00 zł, wysokość środków przeznaczonych na realizację tego samego rodzaju zadania w 2021 roku wyniosła 0.000,00 zł.

VI Zorganizowanie imprezy z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym przeciwdziałania skutkom COVID-19. Wysokość środków z budżetu Powiatu Gdańskiego na realizację tego zadania wynosi 5.000,00 zł, wysokość środków przeznaczonych na realizację tego samego rodzaju zadania w 2021 roku wyniosła 5.000,00 zł.

Szczegółowych informacji dot. konkursu udziela: Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 16, tel. (58) 773-12-97 pok. 218, w przypadku zadania V informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 16, 83 – 000 Pruszcz Gdański, tel. (058) 773-20-85. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferach objętych konkursem. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu powiatu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu. Zadanie winno zostać zakończone najpóźniej do dnia 15 listopada 2022 r. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości wnioskowanego przez oferenta dofinansowania, stosownie do posiadanych środków w przypadku, gdy suma wnioskowanego dofinansowania pozytywnie ocenionej oferty przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami. Oferta powinna zostać złożona zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym ogłoszeniu oraz art. 14 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie według określonego wzoru zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umowy dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Do oferty należy dołączyć: 1. kopię statutu, 2. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2022 r. do godziny 14.00 z adnotacją „Konkurs ofert 2022 - ............................(nazwa zadania)” w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim lub wysłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pruszcz Gdański W przypadku ofert wysłanych pocztą liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego. W celu rozpatrzenia ofert Zarząd Powiatu powoła Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa oceni oferty pod względem formalnym, a także merytorycznym w oparciu o niżej wymienione kryteria: 1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3; 2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; 3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne; 4) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego; 5) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków; 6) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Oferta zostanie uznana za kompletną jeżeli: 1) dołączone zostały wszystkie wymagane załączniki, 2) załączniki spełniają wymogi ważności, 3) wypełnione zostały wszystkie wymagane pola oferty. Oferta uznana zostanie za prawidłową gdy: 1) jest zgodna z celami i założeniami konkursu, 2) złożona jest na właściwym formularzu, 3) złożona jest w wymaganym w ogłoszeniu terminie, 4) podmiot jest uprawniony do złożenia oferty, 5) oferta oraz załączniki są podpisane przez osobę/y uprawnioną/e, 6) jest czytelna, tzn. wypełniony został maszynowo, komputerowo lub czytelnym pismem, 7) jest spójna, tzn. istnieje logiczne powiązanie pomiędzy celami projektu, szczegółowym zakresem rzeczowym projektu, opisem i harmonogramem poszczególnych planowanych działań z kosztorysem projektu, 8) termin realizacji zadania zgadza się z terminem wymaganym w ogłoszeniu. Komisja Konkursowa przedstawi Zarządowi Powiatu propozycję wyboru ofert. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Gdańskiego w formie uchwały w terminie do 21 kwietnia 2022 r. Uchwała będzie podstawą do zawarcia z podmiotami, których oferty będą wybrane w konkursie, pisemnych umów szczegółowo określających warunki i termin realizacji zadania, wysokość dotacji i sposób jej rozliczania, które zostaną podpisane przed rozpoczęciem realizacji zadania. Informacja o wyborze ofert zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim. Z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania, wg ramowego wzoru umowy, określonego w załączniku nr 3 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

Podmiot którego oferta zostanie wybrana i z którym zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania zapewni i gwarantuje, że przedmiot umowy będzie spełniał warunki służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz.1062), z uwzględnieniem charakteru i specyfiki przedmiotu umowy. W szczególności Wykonawca zapewni, aby przedmiot umowy spełniał minimalne wymagania: 1. w zakresie dostępności architektonicznej, poprzez: a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy, d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875), e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób; 2. w zakresie dostępności cyfrowej - wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych; 3. w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, poprzez*: a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje, b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie