Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

konsultacje społeczne dotyczące dokumentu pn „Strategia rozwoju elektromobilności Powiatu Gdańskiego na lata 2020-2040”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 908 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. nr 283 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Gdańskiego informuje, że w dniach 17.08 – 06.09.2020 r. odbywają się konsultacje społeczne dotyczące dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności Powiatu Gdańskiego na lata 2020-2040”.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii dotyczących opracowanego dokumentu. W konsultacjach społecznych może wziąć udział każdy mieszkaniec Powiatu Gdańskiego. Konsultacje społeczne dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności Powiatu Gdańskiego na lata 2020-2040” przeprowadzone zostaną w dwóch etapach:
Etap I:
• prezentacja diagnozy i wyników w formie spotkania/prezentacji online dostępnej dla wszystkich użytkowników – dnia 14 sierpnia 2020 roku o godzinie 15.00,
• spotkanie udostępnione za pomocą platformy multimedialnej z otwartym dostępem pod adresem: https://zoom.us/j/99100817976
• możliwość zadawania pytań w formie czatu, Etap II W dniach 17 sierpnia 2020 – 6 września 2020 r. (21 dni ustawowych konsultacji dokumentu):
• publikacja dokumentu w internecie – Komunikat (Załącznik nr 1) o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem dokumentu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Gdańskiego.
• formularz uwag (Załącznik nr 2) offline i online – w którym można wyrazić opinie i uwagi do projektu dokumentu do dnia 06.09.2020 r.

1. na dedykowanej stronie internetowej https://wnioskisrepowiatgdanski.ankietaplus.pl
2. w formie elektronicznej – przesłanie skanu wypełnionego formularza na dedykowany adres email: konsultacje@amtpartner.pl (w tytule wiadomości należy wpisać „KONSULTACJE”)
3. w formie papierowej:

i. przesłanie wypełnionego formularza na adres Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim (z dopiskiem na kopercie „KONSULTACJE”),
ii. złożenie wypełnionego formularza w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku Starostwa.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie