Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

MIESZKAŃCY POWIATU GDAŃSKIEGO AKTYWNI ZAWODOWO – ETAP II

W dniu 11 marca 2019 r. został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz zawiązania Partnerstwa do wspólnego opracowania
i realizacji drugiego etapu projektu „MIESZKAŃCY POWIATU GDAŃSKIEGO AKTYWNI ZAWODOWO” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, 5.2.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT.

Partnerem wyłonionym w drodze konkursu zostało Stowarzyszenie „ŻUŁAWY GDAŃSKIE” w Trutnowach. W imieniu Powiatu Gdańskiego list podpisali: Stefan Skonieczny – Starosta, Marian Cichon – Wicestarosta oraz Stowarzyszenie „ŻUŁAWY GDAŃSKIE” reprezentowane przez Elżbietę Skirmuntt – Kufel – Prezesa oraz Martę Szwemińską – Sekretarza.

Powiat Gdański podjął ze Stowarzyszeniem negocjacje prowadzące do wspólnego opracowania i realizacji projektu „MIESZKAŃCY POWIATU GDAŃSKIEGO – ETAP II”. Projekt będzie polegał na wdrażaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,
w szczególności osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Interwencja będzie prowadzona w oparciu o indywidualną diagnozę wszystkich uczestników projektu (132 osoby). Wyniki tej diagnozy pozwolą na określenie potrzeb w zakresie dalszego rodzaju wsparcia, tj:

wsparcia psychologiczno-doradczego,

poradnictwa zawodowego,

pośrednictwa pracy,

wsparcia kompetencyjnego,

organizacji kursów i szkoleń zawodowych,

skierowania uczestników do odbycia staży u pracodawców,

zatrudnienia subsydiowanego,

refundacji pracodawcom kosztów doposażenia stanowiska pracy dla uczestników projektu.

 

Projekt skierowany bedzie do osób pozostających bez pracy oraz osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy z terenu powiatu gdańskiego (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należących conajmniej do jednej z poniższych grup:

osoby w wieku 50 lat i więcej,

kobiety,

osoby z niepełnosprawnościami,

osoby długotrwale bezrobotne,

osoby o niskich kwalifikacjach,

osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) nie należące do żadnej kategorii ze wskazanych powyżej (bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat),

osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący
w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu,

osoby ubogie pracujące,

osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),

reemigranci.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu: Starostwo Powiatowe
w Pruszczu Gdańskim pok. 219 oraz pod numerem tel. 58 773-12-20.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie