Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo - ETAP III

W dniu 14 czerwca b.r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Pomorskiego a Powiatem Gdańskim podpisano umowę podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo – etap III”.

Projekt będzie polegał na wdrażaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy w szczególności osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Interwencja będzie prowadzona w oparciu o indywidualną diagnozę wszystkich uczestników projektu. Wyniki tej diagnozy pozwolą na określenie potrzeb w zakresie dalszego rodzaju wsparcia, tj:

wsparcie psychologiczno-doradcze,

poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,

zaproponowanie odpowiedniej formy aktywizacji zawodowej zwiększającej szanse na podjęcie zatrudnienia,

refundację pracodawcy kosztów doposażenia stanowiska pracy dla uczestnika projektu

coaching,

wsparcie kompetencyjne,

organizacja kursów i szkoleń zawodowych,

skierowanie uczestników do odbycia staży u pracodawców.

Główną potrzebą jest zwiększenie poziomu zatrudnienia oraz poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu,

w szczególności poprzez:

•          skuteczną aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy (warsztaty, szkolenia

w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych),

•          ograniczenie długotrwałego bezrobocia,

•          pomoc osobom bezrobotnym w powrocie na rynek (wsparcie oraz pomoc w zakresie określania ścieżki zawodowej),

•          aktywizację zawodową osób powyżej 50 roku życia,

•          aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych,

•          kursy, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych i kompetencji niezbędnych na rynku pracy,

•          staże, praktyki służące nabywaniu lub uzupełnianiu doświadczenia zawodowego oraz rozwojowi praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu,

•          wsparcie stanowiące zachętę do zatrudnienia (doposażenie stanowiska pracy).

Celem przedsięwzięcia będzie skuteczna aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy poprzez model kompleksowego wsparcia w uzyskaniu kwalifikacji niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz reagowanie i efektywne realizowanie potrzeb kadrowych pracodawców funkcjonujących i tworzących miejsca pracy na terenie powiatu gdańskiego, tak by doprowadzić do sytuacji, w której beneficjenci końcowi będą zaktywizowani zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.

Realizacja projektu ma na celu poprawę sytuacji zawodowej, osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, rozumianej jako:

•          przejście z niepewnego do stabilnego zatrudnienia,

•          przejścia z niepełnego do pełnego zatrudnienia,

•          zmiana pracy na inną, wymagającą wyższych kompetencji, umiejętności lub kwalifikacji,

•          awans w dotychczasowej pracy,

•          zmiana pracy na wyżej wynagradzaną.

Projekt przewiduje możliwość uczestnictwa w projekcie byłym uczestnikom projektów w zakresie włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 6 RPO WP 2014-2020. 

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia w projekcie są:

a)         osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

•          osoby w wieku 50 lat i więcej,

•          kobiety,

•          osoby z niepełnosprawnościami,

•          osoby długotrwale bezrobotne,

•          osoby o niskich kwalifikacjach.

b)         osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) nie należące do żadnej kategorii ze wskazanych powyżej (bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat),

c)         osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120 % wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu,

d)        osoby ubogie pracujące,

e)         osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

f)         imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),

g)         reemigranci.

Grupę docelową w projekcie mogą stanowić wyłącznie osoby w wieku 30 lat i więcej.

Wartość projektu wynosi 2.490.000,00 zł z czego dofinansowanie ze środków europejskich to 2.365.000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat projektu uzyskać można pod numerem telefonu: 058 773 12 20. Kontakt email: a.witkowska@powiat-gdanski.pl

Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo - ETAP III

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie