Obserwuj nas:

Starosta Powiatu Gdańskiego

ogłasza nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Gdańskim na lata 2024-2027.

 1. Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych  mogą zgłaszać podmioty, o których mowa
  w art. 44c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
  tj. działające na terenie Powiatu Gdańskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego
  (powiat i gminy).
 2. Każdy uprawniony podmiot może zgłosić jednego kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
 3. Do zakresu działania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej   osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

3) ocena realizacji programów,

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu Gdańskiego
pod katem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 1. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych będzie się składać  z 5 osób.
 2. Kadencja Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych trwa 4 lata .
 3. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
  – nazwę podmiotu zgłaszającego.
  – imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania oraz nr telefonu kandydata,
  – uzasadnienie wyboru kandydata,
  – oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  w Powiecie Gdańskim,
  – oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną  Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zgłoszenia kandydatów w formie pisemnej należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16
w terminie do dnia 14 września 2023 r.

Powołanie wybranych członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych nastąpi w formie pisemnej do dnia 16 października 2023r.

 

e-mail: pcpr@powiat-gdanski.pl

Telefon +48 58 773 20 85

Załącznik Wielkość Pobierz
ogłoszenie starosty 255,64 KB Pobierz
2_1 KARTA ZGŁOSZENIOWA KANDYDATA - wzór 18,18 KB Pobierz

Gminy Powiatu Gdańskiego