Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E
 
              Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.267) oraz art. 11d) ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz 687)
 
 
Starosta Gdański
 
p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
że, w związku z wnioskiem złożonym w dniu 05.12.2014 r.
przez Wójta Gminy Magdalenę Kołodziejczak
występującej w imieniu Gminy Pruszcz Gdański
z siedzibą ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański
wszczęto postępowanie administracyjne
w sprawie  budowy drogi - ul. Działkowej w Juszkowie wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej na terenie działek obr. geodezyjnego Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański :
działki nr 201, 57/1, 57/2, 61, 65/11 i 65/12 (z podziału dz. nr 65/1), 65/13 i 65/14 (z podziału dz. nr 65/3), 65/15 i 65/16 (z podziału dz. nr 65/10), 66/12 i 66/13 (z podziału dz. nr 66/1), 232/5 i 232/6 (z podziału dz. nr 232/3), 232/7 i 232/8 (z podziału dz. nr 232/4), 233, 240, 243/18, 243/19, 358/6 w obrębie Juszkowo , gm. Pruszcz Gdańsk
           
           
            W związku z powyższym, informuje się, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia w rozumieniu art 49 Kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16 – Wydział Architektury i Budownictwa - w pokoju nr 115 (nr tel. 058 773-12-44) w poniedziałki w godzinach 730 – 1530, w środy w godz. 800 – 1630 oraz w piątki w godz. 730 – 1500.
 
 
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się:
1.      na tab. ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
2.      na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
3.      na tab. ogłoszeń urzędu Gminy Pruszcz Gdański
4.      na stronie internetowej urzędu Gminy Pruszcz Gdański
5.      w prasie lokalnej
6.      a/a

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie