Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego w zakresie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się terminem przekazania danych w ramach corocznej inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych oraz terminem przekazania części danych do Punktu Informacyjnego do spraw Telekomunikacji, uprzejmie przypominamy o skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego obowiązkach informacyjnych. Jednostka samorządu terytorialnego obowiązana jest do przekazania różnego rodzaju danych w zależności od roli w jakiej stawia ją ustawa.

 1. Punkt Informacyjny do spraw Telekomunikacji

Kwestie związane ze sprawozdawczością jednostek samorządu terytorialnego w ramach PIT uregulowane zostały w kilku przepisach ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410, z późn. zm.), zwanej też Megaustawą. Każdy z przepisów reguluje obowiązek związany z inną rolą jednostki samorządu terytorialnego, a co za tym idzie, obliguje do przekazania innego zestawu danych:

 • art. 29c Megaustawy wskazuje na obowiązki jst jako operatora sieci,
 • art. 29d ust. 4 wskazuje na powinności zarządcy drogi (jeśli jednostka samorządu terytorialnego występuje w tej roli),
 • art. 29d ust. 6 stanowi o obowiązku wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw.

Szczegółowy zakres danych przekazywanych do Punktu Informacyjnego do spraw Telekomunikacji określony został w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. poz. 1618):
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001618/O/D20191618...

Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa (art. 29d ust. 6 Megaustawy)

Art. 29d ust. 6 Megaustawy ustanawia obowiązek przekazania informacji o stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego. Obowiązek ich przekazania należy zrealizować w terminie 14 dni od wejścia w życie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, określającej ww. stawki. Oznacza, to że przekazanie informacji w zakresie stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego powinno nastąpić w każdym przypadku wydania nowej uchwały. W razie stwierdzenia przez Prezesa UKE niewywiązania się jednostki samorządu terytorialnego z obowiązku przekazania danych dotyczących stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego, Prezes UKE ma obowiązek wezwania do przekazania tych informacji w wyznaczonym przez siebie terminie, a w razie dalszej bierności podmiotu, obowiązek nałożenia na niego kary w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Kwestię tę regulują przepisy art. 29d ust. 12 i 13 Megaustawy.

Operator sieci (art. 29c Megaustawy)

Definicja zawarta w Megaustawie wskazuje, że zakresem pojęcia operatora sieci objęty jest każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny, a także podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej (nie tylko na polu telekomunikacji), w tym jednostki samorządu terytorialnego. Przez podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej należy natomiast rozumieć te, które zapewniają infrastrukturę techniczną na potrzeby:

 • wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji gazu, energii elektrycznej lub ciepła,
 • zapewnienia oświetlenia,
 • zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania lub odprowadzania ścieków, ogrzewania, systemów odwodnienia, w tym ciągów drenażowych,
 • transportu, w tym linii kolejowych, dróg, portów i lotnisk.

Zatem, jeśli jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie realizuje zadania w powyższym zakresie, występuje w roli operatora sieci i ciąży na niej obowiązek przekazania do Punktu Informacyjnego do spraw Telekomunikacji danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3 i 4, tj: posiadanych w postaci elektronicznej informacji o istniejącej infrastrukturze technicznej, innej niż infrastruktura objęta inwentaryzacją oraz informacji o planach inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robót budowlanych, finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych, dotyczących infrastruktury technicznej lub kanałów technologicznych. Jeśli jst nie posiada ww. danych w postaci elektronicznej, nie ma obowiązku ich digitalizacji. W przypadku braku danych w ww. formie, jst nie musi informować o tym fakcie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zgodnie z treścią Megaustawy, obowiązek sprawozdawczy operatora sieci powinien być zrealizowany do 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Dane te należy corocznie aktualizować.

Zarządca drogi (art. 29d ust. 4 Megaustawy)

Dodatkowe obowiązki sprawozdawcze ciążą na jednostce samorządu terytorialnego pełniącej funkcję zarządcy drogi. Ustawa zobowiązuje takie podmioty do przekazania do PIT danych w zakresie kanałów technologicznych zlokalizowanych w pasie drogowym, znajdujących się na obszarze właściwości zarządcy oraz w zakresie infrastruktury technicznej, dla której zarządca wydał decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego. Również w tym przypadku jednostka samorządu terytorialnego występująca jako zarządca drogi przekazuje dane wyłącznie jeśli są w jej posiadaniu w wersji elektronicznej. Jeśli informacje te dostępne są np. wyłącznie w formie papierowej, nie ma obowiązku przekształcenia ich na formę cyfrową i przekazania za pośrednictwem Systemu. W przypadku posiadania danych i nieprzekazania ich przez zarządcę drogi, zastosowanie mają ww. przepisy art. 29 ust. 12 i 13 Megaustawy. Sposób przekazania danych Przekazanie wszystkich wskazanych powyżej danych następuje wyłącznie za pośrednictwem Punktu Informacyjnego do spraw Telekomunikacji ( https://pit.uke.gov.pl/) po wcześniejszej rejestracji. Wszelkie najważniejsze informacje związane m. in. z dostępem do systemu, zakresem i sposobem przekazania danych, dostępne są w zakładce „pomoc” – https://pit.uke.gov.pl/pl-pl/pomoc/

 1. System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej

Poza sprawozdawczością dla potrzeb Punktu Informacyjnego do spraw Telekomunikacji, jednostki samorządu terytorialnego powinny przekazać informacje o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych, budynkach umożliwiających kolokację, świadczonych usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych w ramach inwentaryzacji prowadzonej w Systemie Informacji o Infrastrukturze Szerokopasmowej. Obowiązek ten został określony w art. 29 ust. 2 pkt 1 Megaustawy, natomiast szczegóły związane z przekazaniem danych w ramach inwentaryzacji określa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych (Dz. U. poz. 276): http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000276/O/D20140276... Podobnie jak w przypadku danych dostarczanych do PIT, także w ramach inwentaryzacji obowiązuje termin 31 marca, według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego. Należy zwrócić uwagę, że fakt nieposiadania przez jst infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci telekomunikacyjnych, budynków umożliwiających kolokację oraz nieświadczenia usług telefonicznych, usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usług rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych nie zwalnia tych podmiotów z obowiązku przekazania informacji w SIIS. Zgodnie z art. 29 ust. 2b Megaustawy, w takiej sytuacji wymagane jest złożenie w SIIS stosownego oświadczenia. Również ten obowiązek powinien być zrealizowany w terminie do dnia 31 marca według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Sposób przekazania danych Wszystkie dane wraz z oświadczeniami należy przekazać w Systemie SIIS: https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/login/ Wszelkie informacje i narzędzia wspomagające proces inwentaryzacji są dostępne i aktualizowane w zakładce Pomoc Systemu SIIS: https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/help/

Z poważaniem,

Zespół PIT

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie