Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

OBWIESZCZENIE AB.6740.214.2021.KKL.GP

STAROSTA GDAŃSKI

ul. Wojska Polskiego 16

83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI

Pruszcz Gdański, dnia 05.05.2021r.

AB.6740.214.2021.KKL.GP

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021.735 ze zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2020.1363 ze zm.);

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański, w dniu 22.02.2021r. (nr rejestru DG.3462.21)

Starosta Gdański

z a w i a d a m i a o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a a d m i n i s t r a c y j n e g o

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa ulicy Koralowej w Rokitnicy wraz z budową sieci oświetleniowej, budową sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, budową przepustu, budową sieci wodociągowej, budową kanału technologicznego”

Wykaz działek na których planowana jest inwestycja:

- dz. nr 64

- dz. nr 49

w obrębie ewidencyjnym Pruszcz Gdański (0009), jednostka ewidencyjna Pruszcz Gdański (220401_1)

- dz. nr 228/44 (powstała z podziału dz. nr 228/25)

- dz. nr 233 ( działka w całości przejdzie na własność Gminy Pruszcz Gdański)

- dz. nr 231/1

- dz. nr 228/22

- dz. nr 228/23

- dz. nr 228/40

-dz. nr 229/14

w obrębie ewidencyjnym Rokitnica [nr 0013] w jednostce ewidencyjnej Pruszcz Gdański [220404_2].

 

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia, w rozumieniu art. 49 K.p.a., niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, przy ulicy Wojska 16 (w pokoju nr 115), w dniach: poniedziałek w godz. 730 – 1530, wtorek 730 – 1530, środa 800 – 1630, czwartek 730 - 1530 oraz piątek 730 – 1500.

Strony mogą wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po upływie wskazanego powyżej terminu, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o dowody i materiały znajdujące się w posiadanych aktach.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się:

 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pruszcz Gdański
 • w urzędowym publikatorze teleinformatycznym- Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański
 • na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
 • w urzędowym publikatorze teleinformatycznym- Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
 • w prasie lokalnej
 • a/a
ZałącznikWielkość
PDF icon OBWIESZCZENIE AB.6740.214.2021.KKL.GP334.13 KB

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie