Obserwuj nas:
06.06.2024

Pruszcz Gdański, dnia 4 czerwca 2024 r.

GKiK-GN.683.1.28.2024.MA

 

O B W I E S Z C Z E N I E

S T A R O S T Y   G D A Ń S K I E G O

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

 

Starosta Gdański, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4  oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zwanej dalej k.p.a. (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 23 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311), art. 8 i art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

zawiadamia  o  wszczęciu z  urzędu  postępowania

w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę ewidencyjną położoną w Gminie Trąbki Wielkie, obręb Sobowidz, oznaczoną nr 123/38 o pow. 0,0098 ha (powstałą z podziału działki ewidencyjnej nr 123/9), która zgodnie z decyzją Starosty Gdańskiego nr 716/ZRID/2023 z dnia
21 sierpnia 2023 r., sygn. AB.6740.516.2023.CSA o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej ulicy Sportowej wraz z budową sieci wodociągowej
i przyłączem w Sobowidzu w ramach zadania: „Przebudowa ulicy Spacerowej i Sportowej
w Sobowidzu” gm. Trąbki Wielkie”
z mocy prawa stała się własnością Gminy Trąbki Wielkie.

Zgodnie z zapisami księgi wieczystej oraz danymi w ewidencji gruntów i budynków współwłaścicielem nieruchomości w udziale wynoszącym 142/2000 części jest Pan Czesław Rybarski, który nie żyje. Ponieważ nie zarejestrowano postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym, Starosta Gdański skorzystał z możliwości jaką daje art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311), który w sprawach nieuregulowanych
w powołanym akcie odsyła do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.). Art. 8 powołanej ustawy stanowi, że: „Jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nieustalone adresy stron, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”. Z kolei w art. 49 k.p.a. stwierdzono, że strony mogą być zawiadamiane
o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, przed wydaniem decyzji ustalającej odszkodowanie, mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym, w siedzibie Urzędu Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 16, w godzinach pracy Urzędu po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty z pracownikiem Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

Upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie będzie dostępne publicznie spowoduje, że czynność doręczenia obwieszczenia Starosty Gdańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz Pana Czesława Rybarskiego, będzie uważana za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami do ww. nieruchomości skutkować będzie zobowiązaniem Wójta Gminy Trąbki Wielkie do przekazania ustalonej kwoty odszkodowania do depozytu sądowego.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 16, publikuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Gdańskiego oraz stronie internetowej Powiatu Gdańskiego www.powiat-gdanski.pl.

 

Sprawę prowadzi:

Milena Adamczyk – podinspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
tel. (058) 773 12 18, e-mail: nieruchomosci@powiat-gdanski.pl

 

Otrzymują:

  1. Urząd Gminy Trąbki Wielkie – celem podania do publicznej wiadomości,
Załącznik Wielkość Pobierz
GKiK-GN.683.1.28.2024.MA obwieszczenie o wszczęciu postępowania 781,78 KB Pobierz

Gminy Powiatu Gdańskiego