Obserwuj nas:
12.09.2023

Pruszcz Gdański, 08.09.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY GDAŃSKIEGO
O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI

 

Starosta Gdański, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) – zwanej dalej k.p.a., w związku
z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

 

zawiadamia  o  zakończeniu  postępowania

 

w sprawie wznowionego na żądanie Pana Jarosława Skrzypczyka, postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości – działki ewidencyjnej nr  31/29, położonej w obrębie Pszczółki,  gmina Pszczółki, powiat gdański, stanowiącej współwłasność wielu podmiotów, dla której urządzona jest księga wieczysta, poprzez udzielenie zezwolenia inwestorowi ENERGA – OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W GDAŃSKU na wykonanie na terenie ww. nieruchomości inwestycji polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego kablowego nN-0,4kV.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 k.p.a., Starosta Gdański informuje, że strony przed wydaniem decyzji administracyjnej w powyższej sprawie – w terminie 7 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia mogą wypowiedzieć się pisemnie co do zebranych
w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 16, publikuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Gdańskiego oraz stronie internetowej Powiatu Gdańskiego www.powiat-gdanski.pl.

 

Sprawę prowadzi:

Milena Adamczyk – podinspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
tel. (058) 773 12 18, e-mail: nieruchomosci@powiat-gdanski.pl

Skan dokumentu (plik pdf)

Gminy Powiatu Gdańskiego