Obserwuj nas:

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdującym się na terenie administracyjnym powiatu gdańskiego

Starosta Gdański informuje:

 1. Do dnia 2 października 2023 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdującym się na terenie administracyjnym powiatu gdańskiego w roku budżetowym 2024.
 2. Podmiot ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek o udzielenie dotacji na formularzu wniosku załączonym poniżej, który jest również udostępniony w wersji papierowej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim.
 3. Wnioski z załącznikami należy składać w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim. Za złożone z zachowaniem terminu uważa się wnioski, które wpłynęły do Biura Podawczego Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim w terminie do 2 października 2023r. do godziny 15.00.
 4. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w obiektach zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków może być przyznana w wysokości 70 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót, nie więcej jednak niż 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 5. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w obiektach zabytkowych, wpisanych do gminnej ewidencji zabytków może być przyznana w wysokości 50 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót, nie więcej jednak niż 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
 6. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie robót i prac, które zostaną przeprowadzone w roku budżetowym, w którym dotacja ma być udzielona.
 7. Łączna suma środków w budżecie Powiatu Gdańskiego na 2024 rok na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdującym się na terenie administracyjnym powiatu gdańskiego wynosi 200.000 zł (słownie : dwieście tysięcy złotych).
 8. O dotację ubiegać się może osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku określonego w § 1 ust.1, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
 9. Wnioski nie przyjęte do dofinansowania nie podlegają zwrotowi.
 10. Szczegółowe zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie określa Uchwała nr XXXI/221/2020 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdującym się na terenie administracyjnym powiatu gdańskiego, załączona poniżej.
 11. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku, wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania wezwania do usunięcia braków.
 12. Rozpatrzeniu podlegają jedynie kompletne wnioski spełniające wymogi formalne określone w niniejszej uchwale i w załączniku do niniejszej uchwały.
 13. Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane są z uwzględnieniem następujących kryteriów:

– czas powstania i wartość zabytku (historyczna, artystyczna lub naukowa),

– stan zachowania zabytku,

– znaczenie  prac dla stanu zabytku i wizerunku Powiatu Gdańskiego,

– zakres i kompleksowość  planowanych prac,

– fakt kontynuowania prac lub robót przy zabytku,

– znaczenie zabytku w promowaniu kultury i historii Powiatu Gdańskiego.

 1. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować wyłącznie nakłady określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.).
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim w Wydziale Promocji i Rozwoju – nr tel. 58 773 12 97.
Załącznik Wielkość Pobierz
Wniosek o udzielnie dotacji 19,22 KB Pobierz

Gminy Powiatu Gdańskiego