Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) oraz § 9 i § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r., poz. 182) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Zarząd Powiatu Gdańskiego
ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora do spraw medycznych Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego z siedziba w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16 .

I. Wymagane kwalifikacje kandydata:
1.      tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,
2.      co najmniej 8-letni staż w zawodzie
II. Wymagane dokumenty:
1.      podanie o przyjęcie na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw medycznych Pogotowia,
2.      życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
3.      dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane
do zajmowania stanowiska objętego konkursem i dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
4.      opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
5.      inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
6.      zaświadczenie o niekaralności,
7.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Dokumenty o których mowa w pkt 5 muszą być potwierdzone „za zgodność
z oryginałem” (Komisja może zażądać okazania oryginałów wymaganych dokumentów).

III Miejsce i termin złożenia ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie należy składać osobiście
w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16 w kancelarii ogólnej (pokój nr 102) w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia do godz 15:00
( decyduje data wpływu dokumentów do Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim).
Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres, a także adnotację o treści: „ Konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim”
IV Udostępnianie materiałów informacyjnych:
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego są udostępniane w siedzibie SPPR w Pruszczu gdański ul. Wojska Polskiego 16 w godzinach od 8:00 do 15:00.
V. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 45 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
 
VI.  Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim,
na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w siedzibie Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim.
 
VII Szczegółowych informacji dotyczących konkursu można uzyskać pod numerami telefonu: 773-30-32, 683-50-68
 

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie