Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Gdańskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego

w skład, którego wchodzą: cztery gabinety, sanitariaty, korytarz, o łącznej powierzchni 118 m2 , znajdującego się na I piętrze budynku w Pruszczu Gdańskim , przy ul. Grunwaldzkiej 25 posadowionym na działce nr 22/36, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1/G/00086092/0, z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych, w tym na usługi specjalistyczne w tym co najmniej dwie z poniższych specjalizacji :

- endokrynologia, kardiologia, diabetologia, ginekologia, onkologia .

Ustala się cenę wywoławczą czynszu miesięcznego na kwotę – 1.416,00 zł netto.

Minimalne postąpienie wynosi- 70,80zł

Okres najmu – 5 lat

Wadium - 2.832,00 zł .

Ustalony w przetargu czynsz najmu płatny będzie co miesiąc , z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

Wynajmujący może raz w roku podwyższyć czynsz umowny o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem dotyczący roku ubiegłego ogłaszany przez Prezesa GUS.

Oferenci muszą przedstawić zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej lub odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wystawione nie później niż 6 m-cy przed terminem rozpoczęcia przetargu,

z którego wynika, że prowadzą działalność w zakresie świadczeń usług medycznych. Oferenci muszą przedstawić również zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami wystawione nie później niż 3 m-ce przed terminem rozpoczęcia przetargu, zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z opłatami wystawione nie później niż 3-mce przed terminem rozpoczęcia przetargu.

Wyżej wymienione dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu oferenci winni złożyć do Komisji Przetargowej w terminie do dnia 03.01.2019r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim , ul. Wojska Polskiego 16 -

(parter - punkt podawczy ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.832,00 zł w terminie do 03.01.2019r.na konto 32 1160 2202 0000 0000 6194 3943 ( Bank Millennium /O Pruszcz Gdański).

Komisja przetargowa po sprawdzeniu dokumentów i potwierdzeniu wpłaty wadium w terminie decyduje o dopuszczeniu oferentów do przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 04.01.2019r.w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim o godz. 11ºº w pokoju nr 213.

Pomieszczenia przeznaczone do wynajmu można będzie oglądać w dniach od 21.12.2018r. do 03.01.2019r. w godzinach ustalonych indywidualnie z zainteresowanymi. Godzinę tę można ustalić dzwoniąc pod nr: 58 773-12-40.

Oferentowi, który wygra przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet kaucji. Wadium przepada na rzecz Powiatu Gdańskiego, jeżeli wyłoniony w drodze przetargu najemca nie przystąpi do zawarcia umowy, natomiast wadium oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Szczegółowe warunki dot. zawarcia umowy oraz projekt umowy najmu dostępne są w pokoju nr 6 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16 oraz na stronie internetowej Powiatu Gdańskiego: www. powiat-gdanski.pl.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu 58 773 12 40.

Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16 w okresie od 20.12.2018r. do 03.01.2019r. oraz zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Gdańskiego, oraz ogłoszone w prasie lokalnej.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI 118 M2, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA I PIĘTRZE BUDYNKU W PRUSZCZU GDAŃSKIM, PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 25, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 4 STYCZNIA 2019R.

 

Zarząd Powiatu Gdańskiego informuje, że dnia 4 stycznia 2019r. zebrała się komisja przetargowa powołana Uchwałą Zarządu Powiatu Gdańskiego nr 650/2018 z dnia 03.10.2018r. celem przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego na okres 5 lat z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług medycznych.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w okresie od 20.12.2018r. do 03.01.2019r. oraz zamieszczone na stronie internetowej Powiatu i ogłoszone w prasie lokalnej.

Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego wynosiła 1.416,00 zł netto.

Minimalne postąpienie wynosiło 70,80 zł.

Wadium wynosiło 2.832,00 zł.

Przetarg nie został przeprowadzony ze względu na brak oferentów.

ZałącznikWielkość
PDF icon skm_c224e19010911050.pdf275.18 KB

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie