Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

OGŁOSZENIE O PRZETARGU na wynajęcie lokalu użytkowego

Zarząd Powiatu Gdańskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego
położonego w centrum Pruszcza Gdańskiego na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16 - o powierzchni 154,92 m2 na okres 5 lat tj. 01.03.2020 r. do 28.02.2025r. z przeznaczeniem na ogólnie dostępny bar gastronomiczny, posiadający w swoim menu zestawy śniadaniowe, zupy i zestawy obiadowe, bez prawa sprzedaży alkoholu i piwa. Lokal znajduje się w budynku na działce Nr 93/40, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk Północ prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00086092/0.

Oferenci przystępujący do przetargu winni posiadać minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu tego typu działalności, na potwierdzenie czego winni złożyć zaświadczenie o wypisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis rejestru z Krajowego Rejestru Sądowego wystawione nie później niż 6 m-cy przed terminem rozpoczęcie przetargu.

Oferenci muszą przedstawić również zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami wystawione nie później niż 3 m-ce przed terminem przetargu oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z opłatami wystawione nie później niż 3 m-ce przed terminem rozpoczęcia przetargu.

Wyżej wymienione dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu oferenci winni złożyć do Komisji Przetargowej w terminie do dnia 27.01.2020r. do godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16 (parter - punkt podawczy).

 • Ustala się cenę wywoławczą czynszu miesięcznego na kwotę – 3.800,00 zł netto.
 • Minimalne postąpienie wynosi- 190,00
 • Okres najmu – 5 lat
 • Wadium - 7.600,00 zł.

Ustalony w przetargu czynsz najmu płatny będzie co miesiąc, z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

Wynajmujący może raz w roku podwyższyć czynsz umowny o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem dotyczący roku ubiegłego ogłaszany przez Prezesa GUS.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 7.600,00 zł w terminie do dnia: 24.01.2020r. na konto 32 1160 2202 0000 0000 6194 3943 (Bank Millennium /O Pruszcz Gdański).

Komisja przetargowa po sprawdzeniu dokumentów i potwierdzeniu wpłaty wadium w terminie decyduje o dopuszczeniu oferentów do przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.01.2020r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim o godz. 11ºº w pokoju nr 213.

Pomieszczenia przeznaczone do wynajmu można będzie oglądać w dniach od 13.01.2020r. do 20.01.2020r. w godzinach ustalonych indywidualnie z zainteresowanymi. Godzinę tę można ustalić dzwoniąc pod nr: 58 773-12-25 lub 609 691 777.

Oferentowi, który wygra przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet kaucji. Wadium przepada na rzecz Powiatu Gdańskiego, jeżeli wyłoniony w drodze przetargu najemca nie przystąpi do zawarcia umowy, natomiast wadium oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Szczegółowe warunki dot. zawarcia umowy oraz projekt umowy najmu dostępne są w pokoju nr 3A, na parterze w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16 oraz na stronie internetowej Powiatu Gdańskiego:

www. powiat-gdanski.pl.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu (58) 773-12-25 lub 609 691 777.

Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16 w okresie od 09.01.2020r. do 23.01.2020r. oraz zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Gdańskiego, oraz ogłoszone w prasie lokalnej.

 

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie