Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

OGŁOSZENIE STAROSTY GDAŃSKIEGO O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 4 pkt 2, ust. 4a, ust. 4f i ust. 5, art. 18 ust. 1, art. 22 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1474) oraz art. 8 i art. 113 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 24.09.2019r. przez Starostę Gdańskiego decyzji nr GKiK-GN.683.1.17.4.2019.MK o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Gminę Pruszcz Gdański nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Straszyn, gmina Pruszcz Gdański, oznaczonej jako działka nr 275/38 o pow. 0,0077 ha, objętej ostateczną decyzją Starosty Gdańskiego Nr 854/2014 z dnia 30.09.2014r. sygn. AB.6740.1196.2014.GM.GP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – budowa drogi gminnej łączącej ul. Spokojną w Straszynie z ul. Sadową w Juszkowie wraz z budową sieci oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci gazowej obr. ewidencyjny Juszkowo i Straszyn.

Niniejszą decyzją Wójt Gminy Pruszcz Gdański został zobowiązany do wpłaty ustalonej kwoty odszkodowania do depozytu sądowego. Osoby, które udokumentują swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości (następcy prawni po zmarłym właścicielu), mogą wystąpić o wypłatę odszkodowania z depozytu sądowego.

Na podstawie art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia udostępnienia

pisma w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim.

ZałącznikWielkość
PDF icon Obwieszczenie378.04 KB

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie