Obserwuj nas:
10.08.2021

W dniu 14 czerwca b.r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Pomorskiego a Powiatem Gdańskim podpisano umowę podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo – etap III”.

Projekt będzie polegał na wdrażaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy w szczególności osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Interwencja będzie prowadzona w oparciu o indywidualną diagnozę wszystkich uczestników projektu. Wyniki tej diagnozy pozwolą na określenie potrzeb w zakresie dalszego rodzaju wsparcia, tj:

 • wsparcie psychologiczno-doradcze,
 • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
 • zaproponowanie odpowiedniej formy aktywizacji zawodowej zwiększającej szanse na podjęcie zatrudnienia,
 • refundację pracodawcy kosztów doposażenia stanowiska pracy dla uczestnika projektu
 • coaching,
 • wsparcie kompetencyjne,
 • organizacja kursów i szkoleń zawodowych,
 • skierowanie uczestników do odbycia staży u pracodawców.

Główną potrzebą jest zwiększenie poziomu zatrudnienia oraz poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu, w szczególności poprzez:

 •  skuteczną aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy (warsztaty, szkolenia w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych),
 • ograniczenie długotrwałego bezrobocia,
 • pomoc osobom bezrobotnym w powrocie na rynek (wsparcie oraz pomoc w zakresie określania ścieżki zawodowej),
 • aktywizację zawodową osób powyżej 50 roku życia,
 • aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych,
 • kursy, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych i kompetencji niezbędnych na rynku pracy,
 • staże, praktyki służące nabywaniu lub uzupełnianiu doświadczenia zawodowego oraz rozwojowi praktycznych umiejętności w zakresie
 • wykonywania danego zawodu,
 • wsparcie stanowiące zachętę do zatrudnienia (doposażenie stanowiska pracy).

Celem przedsięwzięcia będzie skuteczna aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy poprzez model kompleksowego wsparcia w uzyskaniu kwalifikacji niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz reagowanie i efektywne realizowanie potrzeb kadrowych pracodawców funkcjonujących i tworzących miejsca pracy na terenie powiatu gdańskiego, tak by doprowadzić do sytuacji, w której beneficjenci końcowi będą zaktywizowani zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.

Realizacja projektu ma na celu poprawę sytuacji zawodowej, osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, rozumianej jako:

 • przejście z niepewnego do stabilnego zatrudnienia,
 • przejścia z niepełnego do pełnego zatrudnienia,
 • zmiana pracy na inną, wymagającą wyższych kompetencji, umiejętności lub kwalifikacji,
 • awans w dotychczasowej pracy,
 • zmiana pracy na wyżej wynagradzaną.

Projekt przewiduje możliwość uczestnictwa w projekcie byłym uczestnikom projektów w zakresie włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 6 RPO WP 2014-2020.

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia w projekcie są:

a)  osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

b) osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) nie należące do żadnej kategorii ze wskazanych powyżej (bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat),

c) osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120 % wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu,

d)  osoby ubogie pracujące,

e) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

f)  imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),

g) reemigranci.

Grupę docelową w projekcie mogą stanowić wyłącznie osoby w wieku 30 lat i więcej.

Wartość projektu wynosi 3 765 525,00 zł. z czego dofinansowanie ze środków europejskich to 3 577 248,00 zł

Szczegółowe informacje na temat projektu uzyskać można pod numerem telefonu: 058 773 12 20. Kontakt email: fundusze@powiat-gdanski.pl

UWAGA. Zmienił się okres realizacji projektu: 01.05.2021 r do 30.11. 2023 r

Informujemy, że w ramach Projektu pozostały jeszcze środki na realizację zadania: „Doposażenie stanowisk pracy”. W związku z powyższym zachęcamy przedsiębiorców do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób pozostających bez zatrudnienia i składania wniosków o uzyskanie dofinansowania na refundację doposażenia stanowiska pracy.

Oświadczenie uczestnika Projektu CST

REGULAMIN 1.0

Zał. 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY-1

Zał. 2 Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Oświadczenie uczestnika 1 Zbiór Zarządzanie RPO

Gminy Powiatu Gdańskiego