Obserwuj nas:
15.07.2021

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6, działanie 6.1. Aktywna integracja, poddziałanie 6.1.1. – „Aktywizacja społeczna – zawodowa –mechanizm ZIT

Wartość projektu: 3 517 541,18 zł
Dofinansowanie: 2.989.910,00 zł
Wkład własny: 527 631,18 zł

Partner: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło gdańskie.

Cel projektu: Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem wykluczeniem społecznym.

Projekt ma na celu zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej osób bezrobotnych lub biernych zawodowo (w tym osób z niepełnosprawnościami) mieszkańców powiatu gdańskiego.

Działania: Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie społeczne (doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, wsparcie coach’a, warsztaty integrujące, wsparcie animacyjne). Część uczestników otrzyma wsparcie zawodowe (szkolenia staże, pośrednictwo pracy). W nowo powstającym Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim uczestnicy realizować będą Integralne Programy Zatrudniania Socjalnego (wsparcie pracownika socjalnego, psychologa, doradcy zawodowego, asystenta, psychoterapeuty, prawnika, uczestnictwo w zajęciach edukacji ogólnej zajęciach socjalizująco – integrujących oraz w warsztatach dobranych do zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy.

Efekt projektu: Dzięki realizacji projektu 94 osoby otrzymają zatrudnienie, 100 osób uzyska kwalifikacje lub kompetencje, 24 osoby rozpoczną poszukiwanie zatrudnienia.

Rekrutacja i więcej informacji pod numerem telefonu: 516 869 959

Gminy Powiatu Gdańskiego