Obserwuj nas:
06.08.2021

Projekt jest współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.1. – „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT

Umowa o dofinansowanie nr RPPM.06.02.01-22-0001/20-00 z dn. 19.04.2021r.

Wartość projektu:      1 557 457,09 zł
Dofinansowanie:         1 323 838,53 zł
Wkład własny:    233 618,56 zł.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021r. – 30.06.2023 r.

Partner wiodący – Lider: Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim

Partner nr 1: Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne INTERIOS

Partner nr 2: Spectrum Research Agnieszka Małecka-Jagła

Cel projektu: Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.

Grupa docelowa: Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny z terenu powiatu gdańskiego.

Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie katalogu spersonalizowanych usług społecznych dla min. 78 uczestników z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: dzieci 0-6 lat, 7-11 lat oraz młodzieży 12-21 lat doświadczających licznych traum, stresu pourazowego oraz pogłębiających się napięć prowadzących do zaburzeń psychospołecznych, zdrowotnych i psychicznych. W projekcie przewidziano wsparcie profilaktyczne dla rodzin, dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej, szczególnie z rozpoznaniem zaburzeń zachowania i emocji, w formie usług wsparcia psychoterapeutycznego, psychospołecznego, których celem jest  wzmocnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny. Usługi wsparcia rodziny będą świadczone na rzecz rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przeżywających trudności oraz rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka. Projekt ukierunkowany jest na wsparcie trudnych przypadków życiowych, mobilizację uczestników oraz udzielenie kompleksowego oparcia psychicznego, społecznego i profilaktycznego.

Działania: min. 78 Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, wsparcie środowiskowe, kompleksowa oferta wsparcia rodziny  w ramach Psychotraumatologicznej Poradni Rodzinnej – pogłębiona diagnoza, usługi psychologiczne, terapeutyczne, psychiatryczne, profilaktyczne, obywatelskie, mediacyjne, psychospołeczne i rozwojowe. Dodatkowo dla 12 osób wsparcie pogłębione, 10 miesięczne w specjalistycznej Placówce wsparcia dziennego, która powstanie w zaadoptowanych pomieszczeniach dotychczasowego internatu szkolnego w Rusocinie.

Osoba do kontaktu w spr. rekrutacji:

P. Sylwia Szymczyk

tel. (58) 773 20 85

 

Gminy Powiatu Gdańskiego