Obserwuj nas:

Całkowity koszt inwestycji : 5.086.544,10 zł
Wartość dofinansowania : 4.465.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja II

W ramach inwestycji zostanie przebudowana droga powiatowa nr 2209G na długości 3180 m odcinek Cząstkowo-Czerniewo w zakresie :
– przebudowy nawierzchni bitumicznej jezdni na pełnej szerokości jezdni polegający na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość do 5 cm z nadaniem profilu poprzecznego i podłużnego jezdni oraz wykonaniem poszerzeń jezdni, ułożeniu nowych warstw: bitumicznej wyrównawczej, siatki wzmacniającej, wiążącej i ścieralnej.
– wzmocnienie konstrukcji jezdni na krawędziach na całym odcinku po obu jej stronach o szerokości 0,5 m z ułożeniem dodatkowych warstw konstrukcyjnych jezdni.
– budowa chodnika z betonowej kostki brukowej.
– przebudowa istniejących zjazdów wraz z wykonaniem przepustów pod zjazdami wraz z umocnieniami,
– wykonanie poboczy jezdni i zjazdów z kruszywa łamanego,
– regulacja wysokościowa istniejących nawierzchni w celu dowiązania się do projektowanych nawierzchni,
– wykonanie oznakowania poziomego, pionowego w tym również aktywnego w technologii LED,
– odtworzenie przejść dla pieszych wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym aktywnym w technologii LED,
– budowa cieków podchodnikowych w ciągu nawierzchni istniejącego chodnika wraz umocnieniem wylotów do rowu,
– zagospodarowanie terenów zielonych wraz z humusowaniem.

Gminy Powiatu Gdańskiego