Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Raport o stanie Powiatu Gdańskiego za 2020 rok

Raport o stanie Powiatu Gdańskiego za 2020 rok

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium.

Raport o stanie Powiatu Gdańskiego za 2020 rok będzie rozpatrywany podczas sesji Rady Powiatu Gdańskiego w dniu 24 czerwca 2021 r.

Szczegóły sesji znajdują się w zakładce Sesje. https://biuletyn.net/powiat-gdanski/?bip=1&cid=43&bsc=N

Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, a nad jego treścią przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie powiatu głos zabrać mogą również mieszkańcy powiatu.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem składa do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób.

Osoba zgłaszająca wolę zabrania głosu w debacie powinna podać w zgłoszeniu dane umożliwiające jej identyfikację jako mieszkańca powiatu gdańskiego tj.:

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,

Do zgłoszenia powinna zostać załączona „Lista poparcia” zawierająca imiona i nazwiska oraz własnoręczne podpisy osób udzielających poparcia. Na każdej stronie listy poparcia powinna być umieszczona informacja wskazująca, że osoby które się na niej podpisały udzielają poparcia osobie, która chce zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Gdańskiego za 2020 rok.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie Powiatu Gdańskiego za 2020 rok tj. do dnia 23 czerwca 2021 r.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Powiatu zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Wystąpienie mieszkańca w debacie może zostać ograniczone czasowo przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

Jako miejsce wzięcia udziału w debacie mieszkańców, którzy dokonali zgłoszenia wskazuje się salę narad w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16.

W przypadku przeprowadzenia sesji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (tryb zdalny) w ww. budynku będzie zorganizowane stanowisko komputerowe umożliwiające zabranie głosu mieszkańców w debacie.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie