Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Samodzielne stanowiska ds. zamówień publicznych

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek – piątek od 8.00 do 15.00

nr tel. (58) 773-12-55

Pracownicy:
Marzena Żuchowska
Maja Niewiadomska

Zakres działania samodzielnego stanowiska ds. zamówień publicznych:

  1. Prowadzenie ewidencji zamówień publicznych.
  2. Opracowywanie ujednoliconych zasad przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnych z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).
  3. Opiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego dotyczących trybu udzielania zamówień publicznych.
  4. Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 Euro, w tym:
    1. opracowywanie ogłoszenia o przetargu i zaproszenia do postępowań nieprzetargowych,
    2. opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
    3. zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Powiatu Gdańskiego, a także zamieszczanie ogłoszeń  o  zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, przekazywanie ogłoszeń o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich lub zawiadamianie o wszczęciu postępowania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zależności od przepisów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych,
    4. przygotowywanie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
    5. opracowywanie ogłoszenia o wyniku przetargu.
  5. Przygotowywanie projektów umów oraz umów z Wykonawcami, których oferty były najkorzystniejsze,
  6. Odbiór zabezpieczeń należytego wykonania umów, a następnie ich zwrot wykonawcom.

    
Ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych tekst ustawy - Prawo zamówień publicznych (wersja uwzględniająca zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw) dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: www.uzp.gov.pl.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie