Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Sekretarz Powiatu

nr tel. (58) 773-12-29

 

 1. Sekretarz Powiatu sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez wewnętrzne komórki organizacyjne Starostwa, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem Regulaminu i instrukcji kancelaryjnej.
 2. Ponadto Sekretarz Powiatu zapewnia merytoryczną i techniczno - organizacyjną obsługę posiedzeń organów kolegialnych Powiatu.
 3. Do kompetencji Sekretarza Powiatu w szczególności należy:
   
  1. koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa i jego komórek wewnętrznych,
  2. nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu,
  3. koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd,
  4. zapewnianie warunków materialno - technicznych dla działalności Starostwa,
  5. nadzór nad funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej Starostwa,
  6. nadzór w zakresie przestrzegania zasad instrukcji kancelaryjnej, przepisów jednolitego rzeczowego wykazu akt, kodeksu postępowania administracyjnego,
  7. rozstrzyganie spraw organizacyjnych, szkoleniowych i osobowych pracowników Starostwa,
  8. koordynacja działań podporządkowanych wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa,
  9. nadzór merytoryczny nad pracą podległych wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa w tym m.in.:
    
   1. akceptowanie materiałów kierowanych na posiedzenia Zarządu,
   2. nadzór nad realizacją uchwał Rady oraz uchwał i stanowisk Zarządu,
   3. przyjmowanie mieszkańców w sprawie skarg i wniosków,
     
  10. proponowanie i inicjowanie rozwiązań w zakresie funkcjonowania podporządkowanych wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa,
  11. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem w Starostwie tajemnicy państwowej i służbowej,
  12. dokonywanie ocen pracy podległych kierowników wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa,
  13. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień udzielonych przez Starostę,
  14. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie