Obserwuj nas:

Etatowy Członek Zarządu wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę i określone niniejszym Regulaminem.

W czasie jednoczesnej nieobecności Starosty i Wicestarosty lub niemożności wykonywania ich funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania pracą Zarządu Powiatu i Starostwa w tym w zakresie gospodarki finansowej wykonuje Etatowy Członek Zarządu.

Do kompetencji Etatowego Członka Zarządu należy w szczególności:

 1. Etatowy Członek Zarządu wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę i określone niniejszym Regulaminem.
 2. W czasie jednoczesnej nieobecności Starosty i Wicestarosty lub niemożności wykonywania ich funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania pracą Zarządu Powiatu i Starostwa w tym w zakresie gospodarki finansowej wykonuje Etatowy Członek Zarządu.
 3. Do kompetencji Etatowego Członka Zarządu należy w szczególności:
  • koordynacja działań podporządkowanych mu wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa,
  • nadzór merytoryczny nad pracą podległych wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa, w tym m.in.:
   1. akceptowanie materiałów kierowanych na posiedzenia Zarządu Powiatu,
   2. nadzór nad realizacją uchwał Rady Powiatu, uchwał i stanowisk Zarządu Powiatu,
   3. przyjmowanie mieszkańców w sprawie skarg i wniosków,
  • proponowanie i inicjowanie rozwiązań w zakresie funkcjonowania podporządkowanych wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa,
  • dokonywanie ocen pracy podległych kierowników wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa,
  • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień udzielonych przez Starostę,
  • przewodnictwo i organizacja prac komisji i zespołów powołanych przez Zarząd
   lub Starostę,
  • pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Starosty.

Gminy Powiatu Gdańskiego