Obserwuj nas:

 tel. 58 683 54 07

Do podstawowych zadań samodzielnych stanowisk ds. kadr należy, w szczególności:

 1. prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
 2. prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych w Starostwie (aktualizacja
  każdego pierwszego dnia miesiąca),
 3. koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,
 4. sporządzanie wniosków o zaangażowanie środków budżetowych w zakresie zadań realizowanych przez Samodzielne stanowisko ds. kadr,
 5. organizacja naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze,
 6. zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń społecznych oraz dokonywanie zmian danych  osoby ubezpieczonej w programie Płatnik,
 7. prowadzenie rejestru umów zleceń,
 8. ustalanie należnych składek na PFRON oraz miesięczne sporządzanie deklaracji rozliczeniowych,
 9. organizacja służby przygotowawczej dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym ,
 10. coroczne sporządzanie materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Samodzielne stanowisko ds. kadr,
 11. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Starostę dotyczących zadań realizowanych przez Samodzielne stanowisko ds. kadr,
 12. prowadzenie rejestru poleceń wyjazdów służbowych,
 13. prowadzenie zbioru upoważnień do załatwienia spraw w imieniu Zarządu, Starosty, Powiatu Gdańskiego oraz Starostwa.

Gminy Powiatu Gdańskiego