Obserwuj nas:

tel. 58 773 12 30

Audytor wewnętrzny

Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego – Audytor wewnętrzny – prowadzi audyt wewnętrzny w Starostwie Powiatowym oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gdańskiego.

Do podstawowych zadań Audytora wewnętrznego należy w szczególności:

  1. opracowywanie w porozumieniu ze Starostą Gdańskim, w terminie określonym w przepisach szczególnych, planu audytu wewnętrznego na rok następny,
  2. dokonywanie analizy ryzyka na potrzeby prowadzenia audytu wewnętrznego,
  3. realizacja rocznego planu audytu, a w uzasadnionych przypadkach i po uzgodnieniu ze Starostą, realizacja zadań audytowych poza planem audytu,
  4. sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych, zawierających w szczególności ustalenie stanu faktycznego, wskazanie słabości kontroli zarządczej oraz analizę ich przyczyn, zalecenia w sprawie wyeliminowania słabości kontroli zarządczej lub wprowadzenia usprawnień oraz opinię w sprawie adekwatności,skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w danym obszarze,
  5. przeprowadzanie czynności sprawdzających realizację zaleceń wydanych w wyniku przeprowadzonych zadań audytowych,
  6. przedstawianie Staroście w terminach wynikających z przepisów szczególnych sprawozdania z realizacji rocznego planu audytu,
  7. wykonywanie na wniosek Starosty lub z własnej inicjatywy, w uzgodnieniu ze Starostą, czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu,
  8. dokumentowanie przebiegu oraz wyniku czynności doradczych,
  9. prowadzenie stałych i bieżących akt audytu.

Gminy Powiatu Gdańskiego