Obserwuj nas:
 • W Starostwie wyodrębnia się następujące wewnętrzne komórki organizacyjne: wydziały oraz równorzędne z wydziałami samodzielne stanowiska pracy, zespoły oraz Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Służbę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Inspektora Danych.
 • W ramach wydziałów mogą być wyodrębnione referaty.
 • Pracą wydziału kieruje naczelnik wydziału. W wydziałach na podstawie zarządzenia wewnętrznego Starosty może być utworzone stanowisko zastępcy naczelnika wydziału.
 • Pracą referatu kieruje kierownik referatu, a zespołu koordynator.
 • W wydziałach, referatach oraz zespołach wyodrębnia się stanowiska pracy.
 • Bezpośredni przełożony po zatwierdzeniu przez Starostę sporządza zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności służbowej.

 

W skład Starostwa wchodzą następujące wydziały, równorzędne z wydziałami komórki organizacyjne, referaty, zespoły i samodzielne stanowiska pracy:

 1. Wydział Organizacyjny: OR
  • Referat Organizacji i Administracji Starostwa: ROA
  • Referat Technicznej Obsługi Starostwa ( warsztat ): RTO
 2. Wydział ds. Informatyki: WI
 3. Wydział Komunikacji: KO
 4. Wydział Finansowy: FN
  • Referat obsługi finansowo-księgowej Starostwa: FNS
  • Referat obsługi finansowo-księgowej jednostek oświatowych: FNO
 5. Wydział Architektury i Budownictwa: AB
 6. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska: ROŚ
 7. Wydział Geodezji Kartografii i Katastru: GKiK
  • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: PODGiK
  • Referat Ewidencji Gruntów i Budynków: EGiB,
  • Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej: RUDP
  • Referat Gospodarki Nieruchomościami: GN
 8. Wydział Infrastruktury: IN
  • Referat Utrzymania Dróg: RUD
  • Referat Remontowo- Inwestycyjny: RRI
  • Referat Zamówień i Rozliczeń Finansowych: RZiR
 9. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: BZK
 10. Wydział Promocji i Rozwoju: PiR
  • Referat Promocji, Kultury, Sportu i Rekreacji: PKSiR
  • Referat  Funduszy Zewnętrznych: FZ
 11. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych: EDUiS
 12. Zespół Radców Prawnych: RP
 13. Powiatowy Rzecznik Konsumentów: PRK
 14. Zespół ds. Zamówień Publicznych: ZP
 15. Samodzielne stanowiska ds. kadr: KD
 16. Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego: AW
 17. Samodzielne stanowiska ds. kontroli: KN
 18. Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu: BR
 19. Samodzielne stanowisko ds. obsługi Zarządu Powiatu: BZ
 20. Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy: BHP

 

Do wspólnych zadań wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa należy w szczególności:

 1. prowadzenie działalności przypisanej przepisami prawa do właściwości Starosty,
 2. przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady Powiatu, posiedzenia Zarządu Powiatu oraz dla potrzeb Starosty,
 3. realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu,
 4. współdziałanie ze Skarbnikiem Powiatu w zakresie opracowywania projektu budżetu uchwały budżetowej, wieloletniej prognozy finansowej oraz ich zmian,
 5. przeprowadzanie inwentaryzacji w zakresie działań określonych w instrukcji inwentaryzacyjnej i innych unormowaniach w tym zakresie,
 6. rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu z Biurem Rady i Biurem Zarządu interpelacji i wniosków radnych,
 7. prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 8. usprawnienie organizacji, metod i form pracy komórek organizacyjnych Starostwa oraz podejmowanie działań na rzecz usprawnienia pracy Starostwa,
 9. przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków,
 10. prowadzenie w zakresie ustalonym przez Starostę kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu,
 11. współpraca z komisjami Rady w zakresie zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa,
 12. opracowywanie projektów planów realizacji przedsięwzięć gospodarczych, organizacyjnych i społecznych,
 13. programowanie, planowanie i nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów,
 14. wykonywanie czynności wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych,
 15. współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie klęsk żywiołowych,
 16. współdziałanie w zakresie realizacji akcji kurierskiej,
 17. kontrola prawidłowości wykonywania zadań publicznych powierzonych w drodze porozumień innym jednostkom samorządu terytorialnego,
 18. wszystkie zadania wyżej należą do kontroli zarządczej
 19. realizacja zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy z uwzględnieniem ogłoszonych przez Ministra Finansów standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

Gminy Powiatu Gdańskiego