Obserwuj nas:

tel. 58 773 31 11

Sekretarz Powiatu sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez wewnętrzne komórki organizacyjne Starostwa, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem Regulaminu i instrukcji kancelaryjnej.

Ponadto Sekretarz Powiatu zapewnia merytoryczną i techniczno-organizacyjną obsługę posiedzeń organów kolegialnych Powiatu.

Do kompetencji Sekretarza Powiatu w szczególności należy:

 1. Sekretarz Powiatu sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez wewnętrzne komórki organizacyjne Starostwa, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem Regulaminu i instrukcji kancelaryjnej.
 2. Ponadto, Sekretarz Powiatu zapewnia merytoryczną i techniczno-organizacyjną obsługę posiedzeń organów kolegialnych Powiatu.
 3. Do kompetencji Sekretarza Powiatu należy, w szczególności:
  • koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa i jego komórek wewnętrznych,
  • nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu,
  • koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd,
  • zapewnianie warunków materialno-technicznych dla działalności Starostwa,
  • nadzór w zakresie przestrzegania zasad instrukcji kancelaryjnej, przepisów jednolitego rzeczowego wykazu akt, kodeksu postępowania administracyjnego,
  • rozstrzyganie spraw organizacyjnych, szkoleniowych i osobowych pracowników Starostwa,
  • koordynacja działań podporządkowanych wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa,
  • nadzór merytoryczny nad pracą podległych wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa, w tym m.in.:
   1. akceptowanie materiałów kierowanych na posiedzenia Zarządu,
   2. nadzór nad realizacją uchwał Rady oraz uchwał i stanowisk Zarządu,
   3. przyjmowanie mieszkańców w sprawie skarg i wniosków,
  • proponowanie i inicjowanie rozwiązań w zakresie funkcjonowania podporządkowanych wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa,
  • dokonywanie ocen pracy podległych kierowników wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa,
  • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień udzielonych przez Starostę,
  • koordynowanie realizacji zadania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
  • nadzór nad terminowym załatwianiem skarg, wniosków, petycji oraz wniosków o dostępie do informacji publicznej,
  • wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

Gminy Powiatu Gdańskiego