Obserwuj nas:

tel. 58 773 12 35

 

Skarbnik Powiatu jest głównym księgowym budżetu Powiatu i odpowiada za jego prawidłową realizację.

Do kompetencji Skarbnika należy w szczególności:

 1. Skarbnik Powiatu jest głównym księgowym budżetu Powiatu.
 2. Do kompetencji Skarbnika należy w szczególności:
  • przygotowanie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, w tym obowiązki poszczególnych komórek organizacyjnych związane z tworzeniem budżetu,
  • nadzór nad wstępnym opracowaniem projektu uchwały budżetowej Powiatu i wieloletniej prognozy finansowej oraz ich zmian,
  • bieżąca kontrola i analiza przebiegu wykonywania budżetu Powiatu,
  • opracowywanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu,
  • wykonywanie uprawnień i obowiązków głównego księgowego budżetu Powiatu,
  • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie gospodarki finansowej Powiatu,
  • przygotowywanie stosownych projektów uchwał rady oraz zarządu w zakresie gospodarki budżetowej Powiatu,
  • analiza i kalkulacja finansowa pod kątem efektywnego zarządzania finansami Powiatu,
  • kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań majątkowych Powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty.
  • dokonywanie określonych analiz realizacji budżetu oraz przedstawianie wniosków zmierzających do poprawy dyscypliny finansów publicznych  i zachowania równowagi budżetowej,
  • sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo-księgowymi Starostwa,
  • uczestniczenie w pracach oraz obradach rady i zarządu z głosem doradczym.
  • uczestniczenie w pracach komisji stałych Rady Powiatu z głosem doradczym w zakresie kompetencji skarbnika Powiatu,
  • wykonywanie innych zadań przewidzianych odrębnymi przepisami.

Gminy Powiatu Gdańskiego