Obserwuj nas:

Godziny przyjmowania interesantów:

środa od 15:00 do 16:00

 

Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę i określone niniejszym Regulaminem.

W czasie nieobecności Starosty lub niemożności wykonywania swej funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania pracą Zarządu Powiatu i Starostwa wykonuje Wicestarosta.

Do kompetencji Wicestarosty w szczególności należy:

 1. Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę i określone niniejszym Regulaminem.
 2. W czasie nieobecności Starosty lub niemożności wykonywania swej funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania pracą Zarządu Powiatu i Starostwa w tym w zakresie gospodarki finansowej wykonuje Wicestarosta.
 3. Do kompetencji Wicestarosty należy w szczególności:
  • koordynacja działań podporządkowanych mu wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa,
  • nadzór merytoryczny nad pracą podległych wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa, w tym m.in.:
   1. akceptowanie materiałów kierowanych na posiedzenia Zarządu Powiatu,
   2. nadzór nad realizacją uchwał Rady Powiatu, uchwał i stanowisk Zarządu Powiatu,
   3. przyjmowanie mieszkańców w sprawie skarg i wniosków,
  • proponowanie i inicjowanie rozwiązań w zakresie funkcjonowania podporządkowanych wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa,
  • dokonywanie ocen pracy podległych kierowników wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa,
  • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej     na podstawie upoważnień udzielonych przez Starostę,
  • przewodnictwo i organizacja prac komisji i zespołów powołanych przez Zarząd lub Starostę,
  • pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Starosty.

Gminy Powiatu Gdańskiego