Obserwuj nas:

Pracownicy wydziału

pokój: 118A
tel. 58 773 12 57

Sekretariat Wydziału Architektury i Budownictwa

pokój: 118
tel. 58 773 12 57

Pracownicy Wydziału Architektury i Budownictwa

pokój: 109
tel. 58 773 12 33

pokój: 115
tel. 58 773 12 44

pokój: 116
tel. 58 773 12 28

pokój: 117
tel. 58 773 12 31

pokój: 119
tel. 58 773 12 71

pokój: 120
tel. 58 773 12 79

pokój: 121
tel. 58 773 12 39

Godziny pracy Wydziału Architektury i Budownictwa

Sekretariat:
Poniedziałek 7.30 – 15.30
Wtorek – 7.30 – 15.30
Środa 8.00 – 16.30
Czwartek 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 15.00
e-mail: budownictwo@powiat-gdanski.pl

Pracownicy Wydziału:
Poniedziałek 7.30 – 15.30
Wtorek – dzień pracy wewnętrznej
Środa 8.00 – 16.30
Czwartek – dzień pracy wewnętrznej
Piątek 7.30 – 15.00

Opłata skarbowa za pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych:

 1. w BANK SPÓŁDZIELCZY w Pruszczu Gdańskim
  Wita Stwosza 2a
  83-000 Pruszcz Gdański

94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

 1. w kasie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim czynnych w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8:00 – 14:00, środa 8:30 – 16:30.
 2. w kasie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański czynnej w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8:00 – 14:00, środa 9:00 – 15:00.

 Opłata za rejestrację dziennika budowy:

Opłatę za dziennik budowy można dokonać:

 1. w kasie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim czynnych w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8:00 – 14:00, środa 8:30 – 16:30.
 2. lub przelewem na nr konta 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927 (w tytule przelewu należy podać sygnaturę sprawy).

Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 4 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 ze zm.).
 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.).
 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.).
 4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA, ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę (Dz. U. z 2021 r. poz. 410 ze zm.) – (PB-1).
 5. ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 304 ze zm.) – (PB-2).
 6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z 23 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (Dz.U. z 2021 r. poz. 346 ze zm.) – (PB-3).
 7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki (Dz.U. z 2021 r. poz. 314 ze zm.) – (PB-4).
 8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (Dz.U. z 2021 r. poz. 322 ze zm.) – (PB-9); (PB-11).
 9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 296 ze zm.) – (PB-14).
 10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (Dz.U. z 2021 r. poz. 298 ze zm.) – (PB-18).

Budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące, nie więcej niż dwukondygnacyjne o powierzchni zabudowy do 70m2

 1. Formularz – zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (Dz.U.2021.304 ze zm.),
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) zgodnie z rozporządzeniem ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz.U.2021.1170 ze zm.),
 3. Oświadczenie inwestora, że:
  a) przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy,
  b) dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna – w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a
  c) planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 1023); składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
 4. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 ze zm.) – w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 5. Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci: papierowej – w 3 egzemplarzach albo elektronicznej, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów,

Załączone do formularza zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a) projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci papierowej lub elektronicznej opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 ze zm.) – wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

Do wniosku należy załączyć:

– projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci:

 • papierowej – w 3 egzemplarzach albo
 • elektronicznej,

wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów,

Załączone do formularza zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a) projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci papierowej lub elektronicznej opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 ze zm.) – wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

Opłaty:

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020 r. poz. 1546 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. 2007, nr 187, poz. 1330 ze zm.).

Opłaty należy wnosić:

Opłatę za pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych można dokonać:

 1. w BANK SPÓŁDZIELCZY w Pruszczu Gdańskim
  ul. Wita Stwosza 2a
  83-000 Pruszcz Gdański
  94 8335 0003 0121 1827 2000 0007
 2. w kasie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim czynnych w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8.00 – 14.00, środa 8.30 – 16.00
 3. w kasie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański czynnej w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8.00 – 14.00, środa 9.30 – 15.30

Opłatę za dziennik budowy można dokonać:

 1. w kasie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim czynnych w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 800 – 1400, środa 830 – 1600.
 2. lub przelewem na nr konta 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927 (w tytule przelewu należy podać nr pozwolenia na budowę i sygnaturę sprawy)

 

Wydział Architektury i Budownictwa odpowiada za realizację zadań Powiatu w zakresie spraw architektoniczno-budowlanych.

Do podstawowych zadań Wydziału Architektury i Budownictwa należy, w szczególności:

 1. realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów Prawa budowlanego, a w szczególności:
  • zgodność zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego albo decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wymaganiami ochrony środowiska w szczególności określonymi w decyzji
   o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • ustaleniami uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej,
  • warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych
   w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,
  • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
  • kompletność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego,
  • posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich uprawnień budowlanych oraz aktualność zaświadczenia,
 2. przygotowywanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę ze wszystkimi uwarunkowaniami wynikającymi z przepisów prawa,
 3. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy lub wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę w tym obiektów tymczasowych,
 4. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie objętych uzyskaniem pozwolenia na budowę,
 5. przygotowywanie decyzji w sprawie pozwolenia na rozbiórkę ze wszystkimi uwarunkowaniami wynikającymi z przepisów prawa,
 6. przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
 7. przygotowywanie odrębnych decyzji w sprawie wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
 8. przygotowywanie decyzji w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,
 9. przygotowywanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego,
 10. przygotowywanie decyzji w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu,
 11. przygotowywanie decyzji w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji o pozwoleniu na budowę,
 12. przyjmowanie zgłoszeń w zakresie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części i przygotowywanie decyzji zgłoszenia sprzeciwu o zmianie sposobu użytkowania oraz wykonywaniu robót i obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
 13. przygotowywanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu lub zaświadczeń zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego,
 14. przygotowywanie decyzji w sprawie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórce,
 15. przygotowywanie decyzji w sprawie zgłoszenia sprzeciwu o budowie oraz wykonywaniu robót i obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
 16. przygotowywanie decyzji w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
 17. przygotowywanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
 18. przygotowanie postanowień w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
 19. kontrola prawidłowości uiszczenia opłaty skarbowej,
 20. prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym i innych zleconych przepisami szczególnymi,
 21. pobieranie opłaty, rejestrowanie i wydawanie dzienników budowy,
 22. przekazywanie bezzwłocznie organom nadzoru budowlanego decyzji,
 23. przygotowywanie decyzji w sprawie wygaśnięcia/uchylenia decyzji,
 24. przygotowywanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 25. przygotowywanie decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowych zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 26. sporządzanie i przekazywanie sprawozdań miesięcznych (B-06) i kwartalnych (B-05) do Głównego Urzędu Statystycznego,
 27. sporządzanie i przekazywanie półrocznych i rocznych (informacja o ruchu budowlanym GUNB-3) do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,
 28. przygotowywanie dokumentacji do archiwum oraz obsługa wydziałowego archiwum,
 29. uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
 30. prowadzenie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń budowy w formie elektronicznej i przesyłanie danych drogą elektroniczną do organu wyższego stopnia,
 31. prowadzenie rejestrów zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Gminy Powiatu Gdańskiego