Obserwuj nas:
Zarządzanie Kryzysowe 58 773 12 84
58 773 12 95
58 773 12 96
fax:
58 683 50 68
naczelnik
wzk@powiat-gdanski.pl
111 110
295
Zarządzanie Kryzysowe 58 773 12 85
58 773 12 86
113 285
Zarządzanie Kryzysowe 58 773 12 93
58 773 12 94
110 293
Zarządzanie Kryzysowe 58 683 15 34
58 773 12 73
58 773 12 74
114 113
273

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego odpowiada za planowanie cywilne oraz przygotowywanie wniosków do decyzji Starosty w zakresie koordynacji działań wszystkich podmiotów reagowania kryzysowego na terenie powiatu, za realizację zadań w zakresie ratownictwa medycznego i ochrony zdrowia, za prowadzenie spraw obronnych, związanych z powszechnym obowiązkiem obrony, obrony cywilnej, a także ochrony informacji niejawnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie.

Do podstawowych zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy, w szczególności:

 • w zakresie zarządzania kryzysowego:
  1. gromadzenie i przetwarzanie danych i informacji dotyczących sił i środków możliwych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych na obszarze Powiatu,
  2. monitorowanie, analizowanie i prognozowanie występujących na terenie powiatu zagrożeń:
   • bezpieczeństwa i porządku publicznego,
   • bezpieczeństwa pożarowego,
   • bezpieczeństwa sanitarnego,
   • bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego,
   • bezpieczeństwa budowlanego,
   • bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, w tym formułowanie wniosków dotyczących wprowadzenia i odwołania pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego,
   • bezpieczeństwa ekologicznego,
  3. współpraca oraz dostarczanie niezbędnych informacji dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa na potrzeby powiatowego, gminnych oraz wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego,
  4. zapewnienie funkcjonowania oraz dokumentowanie działań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
  5. współdziałanie z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami w zakresie zapobiegania zagrożeniom, monitorowania zagrożeń oraz usuwania ich skutków,
  6. zapewnienie funkcjonowania oraz dokumentowanie działań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  7. zapewnienie funkcjonowania systemu łączności na potrzeby ostrzegania i alarmowania ludności oraz współdziałania z podmiotami reagowania kryzysowego,
  8. realizacja zadań planowania cywilnego, a w tym opracowywanie i aktualizacja wszystkich wymaganych planów oraz procedur działania w sytuacjach nadzwyczajnych,
  9. sprawdzanie i opiniowanie pod względem merytorycznym oraz przedkładanie do zatwierdzenia właściwych planów i procedur szczebla gminnego,
  10. przygotowywanie opinii przedkładanych planów zagospodarowania przestrzennego pod względem spełnienia warunków ochrony przeciwpowodziowej,
  11. organizacja, przygotowanie i udział w ćwiczeniach organizowanych przez Powiat w ramach współdziałania struktur zarządzania kryzysowego z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami,
  12. organizacja, przygotowanie i udział w okresowych ćwiczeniach ewakuacji osób z budynku urzędu z powodu zagrożeń terrorystycznych, pożarowych i innych,
 • w zakresie ratownictwa medycznego i ochrony zdrowia:
  1. dostarczanie informacji niezbędnych do sporządzenia wojewódzkiego ,,Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne”, (art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym – ( U. z 2020 r. poz. 882 z póź. zm.). Podejmowanie działań organizacyjnych na terenie powiatu, zmierzających zapewnienia czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego do zdarzenia zgodnie z wymogami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
  2. podejmowanie działań organizacyjnych w celu zapewnienia miejsc tymczasowej ewakuacji oraz mobilnego punktu pierwszej pomocy i segregacji rannych na wypadek zdarzeń o dużej ilości poszkodowanych,
  3. współdziałanie z wojewódzkim lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego w zakresie pozyskiwania dodatkowego transportu medycznego lub miejsc szpitalnych,
  4. koordynacja współpracy pomiędzy Powiatem, a niepublicznymi podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne,
  5. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, połączeniem i likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nadawaniem statutu oraz sprawowaniem nadzoru,
  6. prowadzenie spraw związanych z określeniem przeznaczenia i standardu aparatury i sprzętu medycznego oraz spraw związanych z wyrażaniem zgody na dokonywanie zakupu lub przyjęcie darowizny takiego sprzętu przez zakład opieki zdrowotnej,
  7. organizacja konkursu na stanowisko dyrektora zakładu opieki zdrowotnej oraz nawiązywanie stosunku pracy z osobą wybraną po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, jeżeli w wyniku postępowania dwóch kolejnych konkursów kandydat nie został wybrany z przyczyn określonych w ustawie,
  8. przygotowywanie projektu uchwały o tworzeniu rady społecznej,
  9. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem ZOZ,
  10. przygotowywanie projektów zarządzeń lub uchwał o zmianie formy gospodarki finansowej samodzielnego zakładu lub o jego likwidacji,
  11. ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,
  12. przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych,
  13. inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu,
  14. ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, co wynika z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021r. poz. 974 z późń.zm),
 • w zakresie spraw obronnych:
  1. planowanie i programowanie zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych przez jednostki organizacyjne powiatu, Starostwa oraz przez powiatowe służby, inspekcje i straże,
  2. organizowanie i przygotowanie Stanowiska Kierowania Starosty
   do funkcjonowania w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym
   w czasie pokoju, w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny,
  3. realizacja zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa, w tym organizowania i tworzenia systemu stałych dyżurów,
  4. przygotowanie i utrzymywanie w gotowości systemów łączności wydzielonych na potrzeby obronne państwa,
  5. organizacja szkolenia obronnego w Powiecie,
  6. opracowywanie wieloletnich programów i rocznych planów szkolenia obronnego oraz wytycznych Starosty do szkolenia obronnego w Powiecie,
  7. prowadzenie kontroli realizacji zadań obronnych wykonywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu i Starostwa, przez samorządy gminne oraz przez powiatowe służby, inspekcje i straże,
  8. realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza (HNS) oraz współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC),
  9. współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi na terenie powiatu przy realizacji zadań obronnych,
  10. opracowanie i aktualizacja ,,Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu
   w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny”,
  11. organizacja, przygotowanie oraz udział w ćwiczeniach obronnych organizowanych przez Powiat oraz przez szczebel nadrzędny,
 • w zakresie powszechnego obowiązku obrony:
  1. nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej w roku następnym,
  2. organizowanie i koordynowanie corocznej kwalifikacji wojskowej,
  3. rozliczenie kosztów związanych z przygotowaniem i przebiegiem kwalifikacji wojskowej,
  4. organizowanie akcji kurierskiej na terenie powiatu,
 • w zakresie obrony cywilnej:
  1. opracowanie i aktualizacja ,,Planu OC Powiatu”,
  2. przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludzi i zwierząt z terenów zagrożonych,
  3. planowanie i koordynowanie pomocy socjalno-bytowej i medycznej dla ewakuowanej ludności,
  4. przygotowanie i aktualizacja ,,Planu zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych”,
  5. koordynowanie i prowadzenie szkoleń doskonalących dla formacji OC, pracowników merytorycznych oraz dla ludności,
  6. prowadzenie przedsięwzięć popularyzujących wśród młodzieży szkolnej idee niesienia pomocy poszkodowanym,
  7. przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Powiatu,
  8. organizowanie i prowadzenie wymaganej ilości szkoleń i treningów dla mobilizowanej formacji OC – Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania,
  9. aktualizowanie bazy danych sił i środków będących w dyspozycji Szefa OC Powiatu,
  10. utrzymywanie w sprawności technicznej i w gotowości do użycia sprzętu i środków wydzielonych na potrzeby monitorowania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania ludności,
 • w zakresie ochrony informacji niejawnych:
  1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony systemu teleinformatycznego, w którym są przetwarzanie informacje niejawne,
  2. zapewnienie funkcjonowania kancelarii niejawnej,
  3. opracowanie i aktualizowanie ,,Planu ochrony informacji niejawnych”, ,,Instrukcji w zakresie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ”zastrzeżone” oraz „Dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego”,
  4. prowadzenie aktualnego wykazu osób (pracowników), którzy posiadają uprawnienia do dostęp do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa,
  5. prowadzenie ewidencji wydanych ,,Poświadczeń bezpieczeństwa”, upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz „Zaświadczeń o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych”,
  6. współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  7. podejmowanie, w uzgodnieniu ze Starostą, działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia zasad ochrony informacji niejawnych,
  8. kontrola przestrzegania właściwego wytwarzania dokumentów niejawnych, ich oznaczania, rejestracji oraz przetwarzania,
  9. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
  10. przygotowanie i prowadzenie nie rzadziej niż raz na pięć lat przeglądu materiałów w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony dla materiałów oznaczonych klauzulą tajności,
  11. prowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  12. przestrzeganie aktualności szkoleń podstawowego i doskonalących pracowników merytorycznych pionu ochrony (zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych Dz.U. 2019 poz. 742 z późn. zm.),
  13. pionu ochrony (zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych Dz.U. 2019 poz. 742 z późn. zm.),

Gminy Powiatu Gdańskiego