Obserwuj nas:

Do zadań Wydziału ds. Informatyki należy w szczególności:

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz rozporządzeń wykonawczych.
 2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 3. Opracowywanie i realizacja planów finansowych dotyczących informatyzacji.
 4. Opracowywanie planów rozwoju i modernizacji systemów informatycznych.
 5. Prowadzenie inwestycji i wdrażanie postępu technicznego w zakresie infrastruktury teleinformatycznej.
 6. Śledzenie kierunków rozwoju rozwiązań informatycznych oraz metod zarządczych.
 7. Zarządzanie i zabezpieczanie ciągłości funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej.
 8. Zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych przy używaniu oprogramowania informatycznego.
 9. Wspomaganie pracowników w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania informatycznego.
 10. Przygotowywanie i rozliczanie bilingów rozmów wychodzących.
 11. Wspomaganie ewidencjonowania i inwentaryzacji sprzętu komputerowego i oprogramowania zainstalowanego w wydziałach i referatach.
 12. Bieżące naprawy i konserwacje sprzętu elektronicznego oraz instalacja oprogramowania.
 13. Konfigurowanie oraz testowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 14. Przeglądanie i kontrola logów systemowych.
 15. Nadzór nad naprawami sprzętu komputerowego i modyfikacjami systemów aplikacyjnych realizowanymi przez firmy zewnętrzne.
 16. Nadzór nad aktualizacjami funkcjonujących systemów informatycznych.
 17. Przeciwdziałanie i zapobieganie wirusom oraz włamaniom do systemów i sieci informatycznych.
 18. Sporządzanie kopii bezpieczeństwa systemów oraz danych.
 19. Administrowanie serwerami, sieciami, oprogramowaniem oraz systemami wdrożonymi w Starostwie .
 20. Administrowanie stronami www, poczty elektronicznej oraz Biuletynem Informacji Publicznej.
 21. Współpraca przy kreowaniu Polityki Bezpieczeństwa i nadzorem nad przestrzeganiem jej zasad.
 22. Wykonywanie zadań Administratora Systemów Informatycznych (ASI).

Gminy Powiatu Gdańskiego