Obserwuj nas:

Naczelnik
tel. 58 773 12 89

Zastępca Naczelnika
tel. 58 773 12 97

Pracownicy:

tel. 58 773 12 49

tel. 58 773 31 52

tel. 58 773 31 54

tel. 58 773 12 97

tel. 58 773 31 51

Inspektor ds. Powiatowej Sieci Nauczycieli Doradców Zawodowych
tel. 58 301 00 78 w. 20

 

Wydział Kultury, Edukacji i Spraw Społecznych odpowiada za realizowanie zadań związanych z promocją i rozwojem Powiatu Gdańskiego, a także edukacją na terenie Powiatu Gdańskiego na podstawie oddzielnych przepisów.

Do podstawowych zadań Wydziału Kultury, Edukacji  i Spraw Społecznych należy realizacja działań:

 •  w zakresie prowadzenia przez Powiat Gdański publicznych szkół i placówek, w tym związanych z:
  1. zakładaniem nowych szkół i placówek, przekształcaniem ich, łączeniem w zespoły, nadawaniem imienia oraz likwidacją,
  2. ustalaniem planów sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych,
  3. kontrolą i zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych szkół i placówek,
  4. sprawowaniem nadzoru nad szkołami i placówkami w zakresie spraw finansowych, organizacyjnych, administracyjno-prawnych, sprawozdawczością oświatową,
  5. występowaniem w sprawach związanych z finansowaniem zadań oświatowych do instytucji współfinansujących,
  6. pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych dla szkół i placówek,
  7. współpracą z wydziałami merytorycznymi przy remontach obiektów szkół i placówek
  8. współpracą z Wydziałem Promocji i Rozwoju w zakresie przygotowywania i realizacji projektów z funduszy unijnych oraz innych krajowych lub zagranicznych programów pomocowych dotyczących szkół i placówek, dla których Powiat Gdański jest organem prowadzącym;
 • w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach, w tym związanych z:
  1. kontrolą realizacji przepisów BHP w szkołach i placówkach,
  2. opracowywaniem procedury i przebiegiem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych,
  3. monitorowaniem przebiegu oraz wyników egzaminów w szkołach, prowadzonych przez Powiat Gdański,
  4. tworzeniem warunków finansowych do realizacji zajęć pozalekcyjnych umożliwiających kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności uczniów,
  5. współorganizowaniem konkursów, zajęć pozalekcyjnych i imprez edukacyjnych o zasięgu ponad szkolnym dla uczniów szkół z terenu powiatu,
  6. wsparciem i z obsługą programów stypendialnych dla uczniów – mieszkańców powiatu oraz uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gdański,
  7. zapewnieniem odpowiedniej formy kształcenia specjalnego dzieciom i młodzieży, zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania, wydanymi przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
  8. organizowaniem i nadzorem nad doradztwem zawodowym w szkołach i placówkach Powiatu Gdańskiego,
  9. przeprowadzeniem procedury mającej na celu skierowanie nieletnich z terenu powiatu gdańskiego do odpowiedniego typu ośrodków, zgodnie z postanowieniem właściwego sądu,
  10. współpracą z władzami oświatowymi (ministerstwem właściwym do spraw oświaty i wychowania, kuratorem oświaty) dotyczącą zapewnienia właściwego przebiegu procesu edukacyjnego w szkołach i placówkach Powiatu Gdańskiego;
 • dotyczących kadry szkół i placówek oświatowych, w tym związanych z:
  1. przeprowadzaniem konkursów na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki,
  2. prowadzeniem spraw w zakresie powierzania lub odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły lub placówki,
  3. prowadzeniem spraw dotyczących przebiegu pracy na stanowiskach dyrektorów i innych stanowiskach kierowniczych w szkołach i placówkach,
  4. prowadzeniem spraw w zakresie dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki,
  5. opracowywaniem regulaminów wynagradzania nauczycieli,
  6. prowadzeniem spraw w zakresie wynagradzania i nagradzania kadry kierowniczej oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gdański,
  7. przeprowadzaniem spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
  8. wspieraniem doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli,
  9. prowadzeniem spraw związanych z udzielaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół  i placówek, prowadzonych przez Powiat Gdański;
 • w zakresie szkolnictwa niepublicznego, w tym związanych z:
  1. prowadzeniem ewidencji szkół i placówek niepublicznych z terenu powiatu gdańskiego,
  2. prowadzeniem spraw dotyczących wpisania szkoły lub placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
  3. prowadzeniem spraw dotyczących odmowy wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
  4. prowadzeniem spraw dotyczących wykreślenia szkoły lub placówki z ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
  5. prowadzeniem spraw związanych z dotowaniem szkół i placówek niepublicznych,
  6. kontrolą stanu faktycznego liczby uczniów, w odniesieniu do informacji przekazywanej przez organy prowadzące szkoły niepubliczne oraz prawidłowości wykorzystania przekazanej dotacji z budżetu powiatu we współpracy z Wydziałem Finansowym;
 • działań w zakresie pomocy społecznej, w tym związanych z:
  1. inspirowaniem i promowaniem rozwiązań w zakresie pomocy społecznej zgodnej ze strategią przyjętą przez Powiat,
  2. sprawowaniem nadzoru nad działalnością domu pomocy społecznej oraz powiatowego centrum pomocy rodzinie w zakresie spraw finansowych i organizacyjnych,
  3. pozyskiwaniem dodatkowych środków na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz współpraca w tym zakresie z administracją rządową, samorządem województwa pomorskiego, gminami, innymi instytucjami pomocowymi z terenu Powiatu Gdańskiego,
  4. koordynacją i analizą funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej;
 • w zakresie promocji:
   1. opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania programu rozwoju Powiatu,
   2. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o Powiecie,
   3.  promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin Powiatu w kraju i zagranicą,
   4.  współpraca ze środkami masowego przekazu,
   5.  nawiązywanie kontaktów i współpraca z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami promocji w powiecie, województwie oraz w kraju,
   6.  organizacja i współorganizacja wydarzeń o charakterze promocyjnym Powiatu; wystawy, stoiska targowe, seminaria, konferencje, konkursy itp.
 • w zakresie turystyki, sportu i kultury:
  1. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury,
  2. podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,
  3. załatwianie spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury,
  4. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem muzeów oraz nabywanie muzealiów,
  5. załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem bibliotek publicznych,
  6. ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji,
  7. prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego Powiatu w sferze organizacyjno-prawnej, finansowej i kadrowej, prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury,
  8. przygotowywanie propozycji w zakresie przekazywania w formie dotacji środków finansowych instytucji kultury,
  9. prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej,
  10. współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych,
  11. tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,
  12. organizowanie na terenie Powiatu obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego,
  13. organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, popularyzowanie walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
  14. wspieranie rozwoju bazy turystycznej i agroturystycznej,
 • w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
  1.  prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
  2.  prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Powiatu Gdańskiego,
  3.  wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń,
  4.  organizowanie spotkań i koordynowanie działań Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Gdańskiego,
  5.  pomoc w organizacji przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe,
  6.  opracowywanie corocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  7.  przeprowadzanie i rozliczanie corocznego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Gdańskiego,
  8.  pomoc w działaniach Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych,
  9.  terminowe rozliczanie dotacji pozyskanych na finansowanie bądź dofinansowanie zadań zleconym organizacjom pozarządowym.
 • inne zadania Wydziału Kultury, Edukacji i Spraw Społecznych:
  1. przygotowywanie projektów Uchwał Zarządu i Rady Powiatu w zakresie kompetencji przypisanych Wydziałowi,
  2. przygotowywanie informacji organu stanowiącego o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gdańskiego za poprzedni rok, w tym o wynikach egzaminów w szkołach prowadzonych przez Powiat Gdański;
  3. opracowywanie zbiorczych analiz, ocen, sprawozdań dotyczących,
  4. w miarę bieżących potrzeb przekazywanie sprawozdawczości Staroście, Zarządowi Powiatu, Radzie Powiatu oraz innym jednostkom (Ministerstwo Edukacji i Nauki, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Powiatowy Urząd Pracy i inne),
  5. bieżąca współpraca z wydziałami merytorycznymi w sprawach różnych..

Gminy Powiatu Gdańskiego