Obserwuj nas:

Najczęściej zadawane pytania:

Naczelnik – Jolanta Andrysiak-Olszewska
tel. 58 773 12 89

Pracownicy:

tel. 58 773 31 54

Monika Jacuta
tel. 58 773 12 49

Elżbieta Krumin
tel. 58 773 31 52

 

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych odpowiada za realizowanie zadań związanych z edukacją na terenie Powiatu Gdańskiego na podstawie oddzielnych przepisów.

Do podstawowych zadań Wydziału Edukacji  i Spraw Społecznych należy realizacja działań:

 •  w zakresie prowadzenia przez Powiat Gdański publicznych szkół i placówek, w tym związanych z:
  1. zakładaniem nowych szkół i placówek, przekształcaniem ich, łączeniem w zespoły, nadawaniem imienia oraz likwidacją,
  2. ustalaniem planów sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych,
  3. kontrolą i zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych szkół i placówek,
  4. sprawowaniem nadzoru nad szkołami i placówkami w zakresie spraw finansowych, organizacyjnych, administracyjno-prawnych, sprawozdawczością oświatową,
  5. występowaniem w sprawach związanych z finansowaniem zadań oświatowych do instytucji współfinansujących,
  6. pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych dla szkół i placówek,
  7. współpracą z wydziałami merytorycznymi przy remontach obiektów szkół i placówek
  8. współpracą z Wydziałem Promocji i Rozwoju w zakresie przygotowywania i realizacji projektów z funduszy unijnych oraz innych krajowych lub zagranicznych programów pomocowych dotyczących szkół i placówek, dla których Powiat Gdański jest organem prowadzącym;
 • w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach, w tym związanych z:
  1. kontrolą realizacji przepisów BHP w szkołach i placówkach,
  2. opracowywaniem procedury i przebiegiem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych,
  3. monitorowaniem przebiegu oraz wyników egzaminów w szkołach, prowadzonych przez Powiat Gdański,
  4. tworzeniem warunków finansowych do realizacji zajęć pozalekcyjnych umożliwiających kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności uczniów,
  5. współorganizowaniem konkursów, zajęć pozalekcyjnych i imprez edukacyjnych o zasięgu ponad szkolnym dla uczniów szkół z terenu powiatu,
  6. wsparciem i z obsługą programów stypendialnych dla uczniów – mieszkańców powiatu oraz uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gdański,
  7. zapewnieniem odpowiedniej formy kształcenia specjalnego dzieciom i młodzieży, zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania, wydanymi przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
  8. organizowaniem i nadzorem nad doradztwem zawodowym w szkołach i placówkach Powiatu Gdańskiego,
  9. przeprowadzeniem procedury mającej na celu skierowanie nieletnich z terenu powiatu gdańskiego do odpowiedniego typu ośrodków, zgodnie z postanowieniem właściwego sądu,
  10. współpracą z władzami oświatowymi (ministerstwem właściwym do spraw oświaty i wychowania, kuratorem oświaty) dotyczącą zapewnienia właściwego przebiegu procesu edukacyjnego w szkołach i placówkach Powiatu Gdańskiego;
 • dotyczących kadry szkół i placówek oświatowych, w tym związanych z:
  1. przeprowadzaniem konkursów na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki,
  2. prowadzeniem spraw w zakresie powierzania lub odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły lub placówki,
  3. prowadzeniem spraw dotyczących przebiegu pracy na stanowiskach dyrektorów i innych stanowiskach kierowniczych w szkołach i placówkach,
  4. prowadzeniem spraw w zakresie dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki,
  5. opracowywaniem regulaminów wynagradzania nauczycieli,
  6. prowadzeniem spraw w zakresie wynagradzania i nagradzania kadry kierowniczej oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gdański,
  7. przeprowadzaniem spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
  8. wspieraniem doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli,
  9. prowadzeniem spraw związanych z udzielaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół  i placówek, prowadzonych przez Powiat Gdański;
 • w zakresie szkolnictwa niepublicznego, w tym związanych z:
  1. prowadzeniem ewidencji szkół i placówek niepublicznych z terenu powiatu gdańskiego,
  2. prowadzeniem spraw dotyczących wpisania szkoły lub placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
  3. prowadzeniem spraw dotyczących odmowy wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
  4. prowadzeniem spraw dotyczących wykreślenia szkoły lub placówki z ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
  5. prowadzeniem spraw związanych z dotowaniem szkół i placówek niepublicznych,
  6. kontrolą stanu faktycznego liczby uczniów, w odniesieniu do informacji przekazywanej przez organy prowadzące szkoły niepubliczne oraz prawidłowości wykorzystania przekazanej dotacji z budżetu powiatu we współpracy z Wydziałem Finansowym;
 • działań w zakresie pomocy społecznej, w tym związanych z:
  1. inspirowaniem i promowaniem rozwiązań w zakresie pomocy społecznej zgodnej ze strategią przyjętą przez Powiat,
  2. sprawowaniem nadzoru nad działalnością domu pomocy społecznej oraz powiatowego centrum pomocy rodzinie w zakresie spraw finansowych i organizacyjnych,
  3. pozyskiwaniem dodatkowych środków na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz współpraca w tym zakresie z administracją rządową, samorządem województwa pomorskiego, gminami, innymi instytucjami pomocowymi z terenu Powiatu Gdańskiego,
  4. koordynacją i analizą funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej;
 • inne zadania Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych:
  1. przygotowywanie projektów Uchwał Zarządu i Rady Powiatu w zakresie kompetencji przypisanych Wydziałowi,
  2. przygotowywanie informacji organu stanowiącego o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gdańskiego za poprzedni rok, w tym o wynikach egzaminów w szkołach prowadzonych przez Powiat Gdański;
  3. opracowywanie zbiorczych analiz, ocen, sprawozdań dotyczących,
  4. w miarę bieżących potrzeb przekazywanie sprawozdawczości Staroście, Zarządowi Powiatu, Radzie Powiatu oraz innym jednostkom (Ministerstwo Edukacji i Nauki, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Powiatowy Urząd Pracy i inne),
  5. bieżąca współpraca z wydziałami merytorycznymi w sprawach różnych..

Gminy Powiatu Gdańskiego