Obserwuj nas:

 

Naczelnik Wydziału Finansowego

Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

pokój: 310 tel. 58 773 12 36
fax 58 773 12 51
Obsługa finansowo – księgowa:
– Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej
(dochody i wydatki powiatu)
(obsługa bankowa, płatności, dotacje z budżetu powiatu)
pokój: 308
pokój: 301
tel. 58 773 12 37
tel. 58 773 12 51
– Jednostek oświatowych, dla których założycielem jest Powiat Gdański
(dochody i wydatki powiatu)
(obsługa bankowa, płatności, dotacje z budżetu powiatu)- płace starostwa
– płace jednostek oświatowych
pokój 316
pokój: 311pokój: 301
pokój: 312
tel. 58 773 12 43, 92
tel. 58 773 12 42tel. 58 773 12 38
tel. 58 773 12 27,  46, 47
– Rozliczenia VAT, rozliczenia dochodów Skarbu Państwa pokój: 307 tel. 58 773 12 72
Obsługa budżetu powiatu pokój: 309 tel. 58 773 12 45


Adresy e-mail:

finanse@powiat-gdanski.pl
budzet@powiat-gdanski.pl

Kasa przy Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru:

ul. Wojska Polskiego 16
Pruszcz Gdański

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 8:00-14:30
środa: 8:30-15:30
piątek: 8:00-14:00

Kasa w pomieszczeniu Wydziału Komunikacji:

ul. Wojska Polskiego 16
Pruszcz Gdański

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8.00 – 14.30
wtorek: 8.00 – 14.30
środa: 8.30 – 15.30
czwartek: 8.00 – 14.30
piątek: 8.00 – 14.00

Obie kasy przyjmują wpłaty z tytułu (w formie gotówkowej i za pomocą terminala płatniczego:

 • opłat komunikacyjnych
 • opłat za koncesje i licencje komunikacyjne
 • czynszu za najem i dzierżawę składników majątkowych powiatu
 • opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatu
 • opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa
 • opłaty za zajęcie pasa drogowego
 • opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami  lub potrzebami ruchu drogowego
 • opłat za wydanie dzienników budowy
 • opłat za wydanie kart wędkarskich
 • opłat za drewno
 • udostępniania kopii mapy zasadniczej i ewidencyjnej do celów informacyjnych
 • udostępniania materiałów do zgłoszonych prac geodezyjnych
 • udostępniania innych materiałów z  powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych
 • sporządzania i wydawania wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków
 • uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych
 • inkasa opłaty skarbowej
 • wadiów, zabezpieczeń należytego wykonania umowy, gwarancji na wykonane roboty do wysokości 15 000 zł
 • kaucji dotyczących zawartych umów najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu do wysokości 15 000 zł

 

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH prowadzonych w Banku Millennium SA:

Budżet Powiatu (dotacje, subwencje, udziały powiatu we wpływach z podatku PIT,CIT) 50 1160 2202 0000 0000 6194 3910
Rachunek jednostki budżetowej – Starostwa Powiatowego (wydatki) 43 1160 2202 0000 0000 6194 3939
Dochody Powiatu Gdańskiego (dochody własne powiatu) 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927
Dochody Skarbu Państwa (wpłaty związane z gospodarowaniem gruntami Skarbu Państwa) 60 1160 2202 0000 0000 6194 3924
Sumy depozytowe (wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarancje na wykonane roboty, rękojmie) 32 1160 2202 0000 0000 6194 3943
Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich 38 1160 2202 0000 0000 6194 4029

 

Na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
nr 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927 należy regulować dochody Powiatu:

 • za rejestrację pojazdów
 • za prawo jazdy
 • za licencje
 • za rejestrację jednostek pływających
 • za dokumenty geodezyjne
 • za karty wędkarskie
 • za dzienniki budowy

Na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim
nr 94 8335 0003 0121 1827 2000 0007 należy regulować opłatę skarbową:

 • za pełnomocnictwo
 • za zaświadczenie
 • za wyrejestrowanie / kasację pojazdu

 

Wydział Finansowy prowadzi i odpowiada za realizację zadań w zakresie:

 1. prowadzenia rachunkowości dla budżetu Powiatu oraz Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej,
 2. prowadzenia rachunkowości dla jednostek oświatowych, tj. Zespołu Szkół Ogrodniczych
  i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu oraz Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim,
 3. naliczania wynagrodzeń dla pracowników Starostwa Powiatowego, jednostek obsługiwanych, o których mowa w pkt 2 oraz z tytułu umów zleceń,
 4. rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym, w zakresie realizowanych zadań wynikających z pkt 3,
 5. obsługi systemu BESTi@ i SJO BESTi@,
 6. ewidencji i windykacji należności pieniężnych Starostwa Powiatowego oraz jednostek obsługiwanych, w tym dochodów Skarbu Państwa,
 7. wykonywania dyspozycji płatniczych Starostwa Powiatowego oraz jednostek obsługiwanych,
 8. sporządzania deklaracji zbiorczej powiatu gdańskiego dla rozliczeń z tytułu podatku VAT
 9. zapewnienia dyscypliny finansów publicznych w zakresie przypisanych zadań wydziałowi.

W Wydziale Finansowym wyodrębnia się następujące referaty o nazwach:

 • Referat Obsługi Finansowo-Księgowej Starostwa,
 • Referat Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Oświatowych,

Do podstawowych zadań Referatu Obsługi Finansowo-Księgowej Starostwa należy:

 • w zakresie gospodarki budżetowej, w szczególności:
  1. przygotowywanie projektu budżetu Powiatu i wieloletniej prognozy finansowej, planów finansowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
  2. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zmian budżetu i wieloletniej prognozy finansowej,
  3. przygotowywanie innych projektów uchwał z zakresu spraw finansowych wchodzących w zakres obowiązków przypisanych wydziałowi,
  4. nadzorowanie prawidłowości opracowania i zatwierdzania planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu,
  5. przekazywanie powiatowym jednostkom organizacyjnym wytycznych dotyczących planowania budżetu i jego zmian,
  6. weryfikowanie projektów planów finansowych, rozliczanie rocznej działalności oraz analizowanie sprawozdań pod względem finansowym i formalno – rachunkowym jednostek organizacyjnych Powiatu,
  7. dokonywanie określonych analiz realizacji budżetu oraz przedstawianie wniosków zmierzających do poprawy dyscypliny finansów publicznych i zachowania równowagi budżetowej,
  8. sporządzanie półrocznych informacji i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu oraz informacji z wieloletniej prognozy finansowej,
  9. przekazywanie środków pieniężnych jednostkom organizacyjnym Powiatu realizującym budżet,
 • w zakresie obsługi finansowo–księgowej Starostwa, w szczególności:
  1. prowadzenie spraw przypisanych głównemu księgowemu,
  2. obsługa finansowo – księgowa budżetu Powiatu (organu) oraz Starostwa (urzędu) łącznie z ewidencją syntetyczną mienia Powiatu,
  3. obsługa finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  4. prowadzenie ewidencji księgowej PFRON w zakresie rozliczeń na rachunku głównym, w tym wykonywania dyspozycji PCPR w Pruszczu Gdańskim w zakresie zasilania rachunku pomocniczego tzw. subkonta,
  5. prowadzenie ewidencji księgowej funduszy pomocowych dotyczących zadań realizowanych przez Starostwo,
  6. prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych,
  7. przygotowywanie dyspozycji zawarcia lokat w zakresie gospodarowania środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych,
  8. monitorowanie spraw bankowych Starostwa, w tym umów zawieranych z bankami na prowadzenie obsługi bankowej budżetu oraz udzielnie kredytów,
  9. prowadzenie zbiorczej ewidencji sprzedaży i zakupu towarów i usług dla celów rozliczeń podatku VAT,
  10. sporządzanie zbiorczej deklaracji podatku VAT dla powiatu gdańskiego oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym, w wyniku centralizacji podatku od towarów i usług,
  11. wykonywanie dyspozycji płatniczych na wniosek właściwych komórek organizacyjnych Starostwa, w tym w zakresie dotacji ujętych w planie finansowym Starostwa,
  12. ujmowanie w księgach rachunkowych wyników inwentaryzacji przeprowadzanej w okresach zgodnych z przepisami ustawy o rachunkowości,
  13. przestrzeganie ustalonych procedur kontroli w zakresie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków, w tym dokonywanie kontroli przypisanej głównemu księgowemu, o której mowa w przepisach ustawy o finansach publicznych,
  14. weryfikowanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów finansowych związanych z dochodami i wydatkami zapisanymi w planie finansowym Starostwa w zakresie projektów i programów finansowanych ze środków unijnych,
  15. prowadzenie przedsądowej i administracyjnej windykacji należności wpisanych do planu finansowego Starostwa i Skarbu Państwa we współpracy z komórkami organizacyjnymi,
  16. naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń oraz wykonywanie obowiązku pobierania, odprowadzania i opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, świadczeń i składek na rzecz ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz funduszu pracy,
  17. prowadzenie gospodarki kasowej Starostwa,
  18. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, finansowej i z operacji finansowych,
  19. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zasad prowadzenia rachunkowości oraz gospodarki finansowej urzędu.

Do podstawowych zadań Referatu Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Oświatowych należy:

 1. prowadzenie spraw przypisanych głównemu księgowemu,
 2. obsługa finansowo – księgowa jednostek obsługiwanych,
 3. ewidencja syntetyczna majątku poszczególnych jednostek obsługiwanych,
 4. obsługa finansowo-księgowa Zakładowych Funduszów Świadczeń Socjalnych,
 5. prowadzenie ewidencji księgowej funduszy pomocowych dotyczących zadań realizowanych przez poszczególne jednostki,
 6. prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych,
 7. ustalania danych w zakresie wielkości wypłaconych wynagrodzeń z podziałem na poszczególne stopnie awansu zawodowego,
 8. prowadzenie spraw bankowych poszczególnych jednostek obsługiwanych,
 9. prowadzenie ewidencji zakupu towarów i usług dla celów rozliczeń podatku VAT naliczonego,
 10. wykonywanie dyspozycji płatniczych zatwierdzonych przez dyrektora jednostki obsługiwanej lub osoby upoważnionej,
 11. ujmowanie w księgach rachunkowych wyników inwentaryzacji przeprowadzanej w okresach zgodnych z przepisami ustawy o rachunkowości,
 12. przestrzeganie ustalonych procedur kontroli w zakresie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków, w tym dokonywanie kontroli przypisanej głównemu księgowemu, o której mowa w przepisach ustawy o finansach publicznych,
 13. weryfikowanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów finansowych związanych z dochodami i wydatkami zapisanymi w planie finansowym jednostki obsługiwanej w zakresie projektów i programów finansowanych ze środków unijnych,
 14. prowadzenie przedsądowej i administracyjnej windykacji należności wpisanych do planu finansowego jednostek obsługiwanych,
 15. naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń oraz wykonywanie obowiązku pobierania, odprowadzania i opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, świadczeń i składek na rzecz ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz funduszu pracy,
 16. prowadzenie gospodarki kasowej jednostek obsługiwanych,
 17. wstępne opracowywanie w porozumieniu z dyrektorem jednostki obsługiwanej projektów planów finansowych oraz jego zmian i przedkładanie dyrektorom do zatwierdzania,
 18. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, finansowej i z operacji finansowych,
 19. współpraca przy opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zasad prowadzenia rachunkowości oraz gospodarki finansowej w urzędzie, a także opracowanie procedur dotyczących gospodarki finansowej w zakresie przypisanej do działalności jednostek obsługiwanych.”

Gminy Powiatu Gdańskiego