Obserwuj nas:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 47/2020 Starosty Powiatu Gdańskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim w związku z zagrożeniem wirusem COVID-19. Zasady przyjmowania interesantów są zmienne i aktualna informacja jest publikowana w aktualnościach na głównej stronie Powiatu Gdańskiego.

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, piątek – od 8:00 do 14:00
środa od 9:00 do 15:30

Wydział / Referat  Kontakt  pokój nr
Sekretariat
Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
58 773 12 05 132
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

Naczelnik GKiK

58 773 12 03 133
Geodeta Powiatowy
58 773 31 16 134
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

PODGiK Kierownik

58 773 12 08 128
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych 58 773 12 09
dokumenty.osrodek@powiat-gdanski.pl
129
Obsługa wniosków o wydanie danych z zasobu, w tym
wniosków o MAPY DO CELÓW INFORMACYJNYCH (MAPA ZASADNICZA)
58 773 12 10
Referat Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej

 

58 773 12 16
rudp@powiat-gdanski.pl
136
Pracownia Referatu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 58 773 12 17
mapy.rudp@powiat-gdanski.pl
137
Gospodarka Nieruchomościami

Kierownik

58 773-12-18
nieruchomosci@powiat-gdanski.pl
223
Ewidencja Gruntów I Budynków

Kierownik

58 773 12 15 10
Ewidencja Gruntów i Budynków Obsługa Zamówień, w tym wniosków o WYPIS I WYRYS Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW 58 773 12 11 11
Kasa Wydziału GKiK 58 773 12 18

Wydział Geodezji Kartografii i Katastru prowadzi i odpowiada za realizację zadań związanych z:

 1. Prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym prowadzenie:
  • ewidencji gruntów i budynków (EGiB),
  • ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
  • bazy obiektów topograficznych (BDOT500),
  • gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 2. Tworzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem danych, szczegółowych osnów geodezyjnych, rejestru cen nieruchomości, standardowych opracowań kartograficznych jak mapa ewidencyjna, mapa zasadnicza.
 3. Koordynowaniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 4. Zakładaniem geodezyjnych osnów szczegółowych.
 5. Ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
 6. Gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
 7. Gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu w zakresie niezastrzeżonym
  do właściwości Wydziału Organizacyjnego.
 8. Prowadzeniem postępowań scalania i wymiany gruntów.

W Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru wyodrębnia się następujące referaty o nazwach:

 • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • Referat Ewidencji Gruntów i Budynków,
 • Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
 • Referat Gospodarki Nieruchomościami.

Do podstawowych zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy, w szczególności:

 1. Zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczące geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT).
 2. Zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczące ewidencji gruntów i budynków (EGiB).
 3. Zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczące obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500).
 4. Udostępnianie kopii zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 5. Weryfikacja przekazanych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii.
 6. Przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.
 7. Opatrywanie klauzulą urzędową dokumentów i materiałów przeznaczonych dla podmiotu na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonał prace geodezyjne.
 8. Wydawanie decyzji administracyjnych w przypadku odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.
 9. Tworzenie, aktualizacja i udostępnianie baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych.
 10. Wyłączanie decyzją administracyjną z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu, które są wykorzystywane wyłącznie przez ten podmiot i są położone na gruntach znajdujących się w wyłącznym władaniu tego podmiotu.
 11. Przekazywanie i wymiana danych oraz materiałów geodezyjnych i kartograficznych między organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.
 12. Wydawanie licencji na udostępniane materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 13. Wydawanie decyzji w przypadku sporu co do zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty.
 14. Prowadzenie spraw z zakresu zakładania i aktualizacji szczegółowych osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych,
 15. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
 16. Wyłączanie z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową.

Do podstawowych zadań Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków należy, w szczególności:

 1. Prowadzenie operatu ewidencji gruntów i budynków.
 2. Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 3. Zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczące  rejestru cen  nieruchomości.
 4. Prowadzenie postepowań administracyjnych w sprawach operatu ewidencyjnego oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 5. Bieżąca aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków.
 6. Udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym i rejestrze cen nieruchomości.
 7. Przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów.
 8. Prowadzanie postępowań scaleniowych i wymiany gruntów.
 9. Sporządzanie i przekazywanie gminnych i powiatowych zestawień danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
 10. Prowadzenie spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.
 11. Przekwalifikowanie z urzędu gruntu rolnego na leśny, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskichze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 12. przekazywanie zawiadomień o zmianach wprowadzonych do operatu ewidencyjnego właściwym podmiotom.

Do podstawowych zadań Referatu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej należy, w szczególności:

 1. Koordynacja sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 2. Aktualizacja numerycznej bazy danych GESUT w zakresie projektowanych sieci.
 3. Organizowanie narad koordynacyjnych i wydawanie odpisów protokołów z narad.
 4. Udostępnianie danych bazy GESUT w zakresie projektowanych obiektów
  w ramach rozpatrywania wniosków o naradę koordynacyjną,
 5. Współpraca z branżami i podmiotami władającymi sieciami uzbrojenia terenu w zakresie pozyskiwania danych do uzupełnienia zbioru danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT).

Do podstawowych zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami należy, w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, obejmującymi czynności związane z ewidencjonowaniem nieruchomości, zarządzaniem nimi oraz obrotem, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Wydział Organizacyjny lub Wydział Ochrony Środowiska.
 2. Współpraca z Wydziałem Organizacyjnym w zakresie gospodarowania nieruchomościami Powiatu.
 3. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa, oddawanych w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd.
 4. Ustalanie, naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa.
 5. Ustalanie i naliczanie pozostałych opłat z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa obejmującymi m.in. ustalenie wysokości czynszu dzierżawnego, najmu a także opłat z tytułu ustanowionych ograniczonych praw rzeczowych, jak również opłat z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.
 6. Opiniowanie podziałów prawnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu, a które zostały oddane w użytkowanie wieczyste.
 7. Prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych.
 8. Prowadzenie postępowań o wydanie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do  korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody.
 9. Prowadzenie postępowań o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu objętych własnością górniczą, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody.
 10.  Prowadzenie postępowań o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody.
 11.  Prowadzenie postępowań o zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej nieruchomości albo części wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej części.
 12.  Prowadzenie postępowań w sprawie o ustalenie odszkodowania za
  • nieruchomości przejęte pod drogi publiczne,
  • nieruchomości wywłaszczone,
  • udostępnienie nieruchomości,
  • szkody powstałe w związku z wykonaniem czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów.
 13.  Prowadzenie spraw przed sądami w postępowaniach wieczysto- księgowych, poprzez m.in.:
  • składanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
  • przygotowanie wniosków o wpis w księgach wieczystych praw rzeczowych, ograniczonych praw rzeczowych, praw osobistych oraz roszczeń,
  • przygotowanie zgody na wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych,
  • występowanie o wykreślenie bezprzedmiotowych wpisów dotyczących wszczęć postępowań związanych z wywłaszczeniem lub scaleniem nieruchomości.
 14.  Zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa i Powiatu przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłacie wierzytelności.
 15.  Podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych. W tym występowanie, w uzgodnieniu z Wydziałem Infrastruktury tut. Urzędu, do Wojewody Pomorskiego o wydanie:
  • decyzji komunalizacyjnych, stanowiących o przejściu prawa własności do nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.
  • decyzji stanowiących o przejściu z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności do nieruchomości, zajętych pod drogi powiatowe.
 16.  Składanie wniosku o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej.
 17.  Przygotowanie decyzji związanych z wyrażeniem zgody na nadanie resztówki.
 18.  Prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości.
 19.  Prowadzenie spraw związanych ze stwierdzeniem o wygaśnięciu dotychczasowych decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym, a także innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym oraz o przekazaniu tego mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
 20.  Prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazywania Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 21.  Prowadzenie spraw dotyczących orzekania o stwierdzeniu ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości przeznaczonych pod drogi krajowe, zarządzanych przez Lasy Państwowe na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych o Autostrad, z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej stała się ostateczna.
 22.  przygotowanie wniosku w sprawie przekazania przez Lasy Państwowe gruntów leśnych lub rolnych znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, których przeznaczenie zmieniło się na cele nieleśne lub nierolnicze oraz nieprzydatnych dla potrzeb gospodarki leśnej budynków i budowli, wraz z gruntem niezbędnym do korzystania z nich w użytkowanie wieczyste osobie  prawnej lub użytkowanie innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
 23.  Prowadzenie postępowań o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 24.  Prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazaniem na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu za rentę.
 25.  Występowanie do Agencji Nieruchomości Rolnych o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi do wykonywania zadań własnych.
 26.  Przygotowanie decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa własności nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego przysługującego dotychczas podmiotowi wykreślonemu z Krajowego Rejestru Sądowego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 27.  Przygotowywanie i prowadzenie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa dla Krajowego Zasobu Nieruchomości, przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa do Krajowego Zasobu Nieruchomości, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca o Krajowym Zasobie Nieruchomości.
 28.  Przygotowywanie decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu wód, gruntowych pokrytych wodami oraz pozostałych nieruchomości, ustanowionego na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Marszałka Województwa Pomorskiego – w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca Prawo wodne.
 29.  Przygotowywanie decyzji o przejściu z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami, gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi oraz ich wykreśleniu – w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca  2017r. Prawo wodne.
 30.  Przygotowywanie decyzji o przejściu z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami, gruntów zabudowanych  urządzeniami  wodnymi znajdującymi się poza linią brzegu  oraz urządzeń wodnych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa, wobec których prawa właścicielskie wykonują podmioty, o których mowa w art. 212 ust. 1 ustawy Prawo wodne oraz ich wykreśleniu z zasobu – w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca  2017r. Prawo wodne.
 31.  Wykonywanie w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej prawa pierwokupu w przypadku sprzedaży gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi – w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca Prawo wodne.
 32.  Prowadzenie postępowań o wydanie zezwolenia na:
  • zakładanie na obiektach budowlanych elementów trakcji, znaków i sygnałów drogowych lub innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, urządzeń służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, a także urządzeń niezbędnych do korzystania z nich,
  • urządzanie i utrzymywanie ogólnodostępnego ciągu pieszego, przebiegającego przez prześwity lub podcienia, w obrysie obiektu budowlanego jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 33.  Wykonywanie czynności formalno-prawnych związanych wykonywaniem ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP.
 34.  Udzielanie informacji i wydawanie zaświadczeń dotyczących objęcia nieruchomości postępowaniem w trybie art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 35.  Wykonywanie zadań związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
 36.  Bieżące przekazywanie Wydziałowi Finansowemu informacji o aktualnej wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu oraz innych opłat z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz gospodarki nieruchomościami Powiatu – z wyłączeniem zadań realizowanych przez Wydział Organizacyjny.
 37.  Wydawanie zezwoleń na dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami Skarbu Państwa i  Powiatu – z wyłączeniem nieruchomości stanowiących pasy drogowe dróg publicznych oraz nieruchomości gospodarowanych przez Wydział Organizacyjny.
 38.  Udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu z przeznaczeniem pod budowę podziemnych, naziemnych i nadziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, z wyłączeniem nieruchomości stanowiących pasy drogowe dróg publicznych oraz nieruchomości gospodarowanych przez Wydział Organizacyjny.
 39.  Przeprowadzenie oględzin w terenie i ustalanie stanów faktycznego zagospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu w zakresie spraw prowadzonych przez Referat.
 40.  Przygotowywanie wystąpień do Wojewody Pomorskiego o wyrażenie zgody na rozdysponowanie nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w sprawach dotyczących zakresu działania Referatu.
 41.  Wykonywanie czynności formalnych na potrzeby prowadzenia negocjacji w celu ustalenia ceny nabycia/sprzedaży nieruchomości i uzgodnienia warunków transakcji.
 42.  Wykonywanie czynności formalnych na potrzeby rokowań w celu uzgodnienia wysokości i wypłaty odszkodowania przysługującego za działki gruntu wydzielone na wniosek właściciela pod drogi publiczne o kategorii drogi powiatowej i krajowej.
 43.  Sporządzenie protokołów uzgodnień dokumentacji formalno-prawnej na potrzeby zawarcia aktów notarialnych nabycia lub sprzedaży nieruchomości i przedkładanie ich do akceptacji Zespołowi Radców Prawnych oraz Wydziałowi Finansowemu.
 44.  Przygotowywanie dokumentacji formalno-prawnej na potrzeby zawarcia aktów notarialnych nabycia lub sprzedaży nieruchomości, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Wydział Organizacyjny.
 45.  Kontrola realizacji umów cywilnoprawnych dotyczących nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa – z wyłączeniem zadań realizowanych przez Wydział Finansowy.
 46.  Opracowywanie sprawozdania z gospodarowania nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa dla Wojewody Pomorskiego.
 47.  Przygotowywanie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
 48.  Planowanie i bieżące prowadzenie budżetu Referatu w odniesieniu do zadań własnych Powiatu i zleconych.
 49.  Przygotowanie informacji w zakresie prowadzonych przez Referat spraw w celu sporządzania okresowych sprawozdań do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu planowania i realizacji budżetu.
 50.  Przygotowanie zleceń dla rzeczoznawców majątkowych na wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb realizowanych zadań w Referacie.
 51.  Przygotowanie zleceń dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego dotyczących opracowań geodezyjnych dla potrzeb realizowanych zadań w Referacie.

 

Gminy Powiatu Gdańskiego