Obserwuj nas:

Sabina Bobkowska – Naczelnik Wydziału

pokój: 207
tel. 58 773 12 26

Referaty

Referat Remontowo – Inwestycyjny
Katarzyna Kamińska – z-ca Naczelnika d/s Inwestycji i Remontów
pokój: 207
tel. 58 773 12 26

Referat Utrzymania Dróg
Andrzej Orłowski – z-ca Naczelnika d/s Utrzymania Dróg
pokój: 205
tel. 58 773 12 21

pracownicy:
Magdalena Karczewska
Wiktoria Będkowska
pokój: 205
tel. 058 773 12 21

pokój: 208
Dariusz Parzymies
Karolina Łyko
tel. 58 773 12 23

Daria Prądzyńska-Smalarz
Kierownik Referatu ds. Zamówień i Rozliczeń Finansowych

pokój: 207
tel. 58 773 12 26

Poniedziałek 7.30 – 15.30
Wtorek – 7.30 – 15.30
Środa 8.00 – 16.30
Czwartek 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 15.00
e-mail: infrastruktura@powiat-gdanski.pl

Wydział Infrastruktury prowadzi i odpowiada za realizację zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi, zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych oraz prowadzi i koordynuje realizację inwestycji i remontów budynków i budowli znajdujących się w zarządzie Starostwa Powiatowego.

W Wydziale Infrastruktury wyodrębnia się następujące referaty o nazwach:

 • Referat Utrzymania Dróg,
 • Referat Remontowo – Inwestycyjny,
 • Referat ds. Zamówień i Rozliczeń Finansowych.

Do podstawowych zadań Referatu Utrzymania Dróg należy, w szczególności:

 • w zakresie zarządzania drogami powiatowymi:
  1. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
  2. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
  3. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
  4. koordynacja robót obcych w pasie drogowym,
  5. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych oraz innych wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
  6. prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie zadań realizowanych przez referat oraz przygotowanie projektów decyzji,
  7. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
  8. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
  9. przeprowadzanie okresowej kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  10. koordynacja wykonywania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
  11. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
  12. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
  13. prowadzenie spraw związanych z wprowadzaniem ograniczeń bądź zamykaniem dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
  14. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
  15. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie oraz usuwanie drzew i krzewów,
  16. prowadzenie spraw z zakresu zimowego utrzymania dróg publicznych powiatowych,
  17. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami wchodzącymi w skład pasa drogowego w ramach posiadanego prawa do nieruchomości,
  18. utrzymanie miejsc wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów.
  19. prowadzenie nadzoru, kontroli i koordynacji przebiegu i realizacji umów pod względem zgodności zakresu rzeczowego i finansowego wykonywanych prac z zawartymi umowami, w ramach realizacji prac utrzymaniowych i remontów nadzorowanych przez referat,
 • w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych:
  1. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem, rozpatrywaniem
   i zatwierdzaniem projektów organizacji ruchu,
  2. przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do realizacji,
  3. przechowywanie projektów organizacji ruchu i prowadzenie ich ewidencji,
  4. nadzór nad zgodnością organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem,
  5. prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu,
  6. współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządcami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami,
  7. przeprowadzanie co najmniej raz na 6 miesięcy kontroli funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach powiatowych i gminnych,
  8. nadzór i analiza istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności,
  9. opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych,
  10. przygotowywanie projektów aktów stanowionych przez organ uchwałodawczy i wykonawczy z zakresu właściwości Wydziału,
  11. współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządcami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami,
  12. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg  w sposób szczególny.

Do podstawowych zadań Referatu Remontowo – Inwestycyjnego należy, w szczególności:

 • w zakresie zarządzania drogami powiatowymi:
  1. przygotowywanie wieloletnich planów i zamierzeń inwestycyjnych z zakresu dróg publicznych powiatowych,
  2. współpraca z poszczególnymi wydziałami merytorycznymi w zakresie nadzoru i koordynowania spraw techniczno–inżynierskich zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez te wydziały,
  3. współpraca z instytucjami zewnętrznymi, Wydziałem Promocji i Rozwoju i Wydziałem Edukacji w przypadku realizowania zadań inwestycyjnych, drogowych finansowanych ze środków zewnętrznych, w ty unijnych.
  4. opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  5. opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
  6. prowadzenie spraw z zakresu kontroli a także potwierdzania prawidłowości i zgodności wykonywanych usług remontowo-budowlanych przypisanych w planie finansowym Starostwa do innych wydziałów merytorycznych w zakresie zgodności z zawartą umową i stanem faktycznym,
  7. prowadzenie spraw związanych z inwestycjami na drogach powiatowych,
  8. budowa miejsc wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów,
 • w zakresie realizacji inwestycji i remontów:
  1. udział w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do realizacji planowanych remontów i inwestycji, w tym dokumentacji przetargowej i innej, potrzebnej do uzyskania pozwoleń na remonty i przebudowy itp.,
  2. prowadzenie nadzoru, kontroli i koordynacji przebiegu i realizacji umów pod względem zgodności zakresu rzeczowego i finansowego wykonywanych prac z zawartymi umowami,
  3. opracowanie dokumentacji po zakończeniu inwestycji w tym: rozliczenia, sprawozdania z wykorzystania m.in. środków zewnętrznych.

Do podstawowych zadań Referatu ds. Zamówień i Rozliczeń Finansowych należy, w szczególności:

 1. przygotowanie informacji i sprawozdań okresowych, półrocznych oraz całorocznych z realizowanych zadań prowadzonych przez Wydział Infrastruktury,
 2. opracowywanie i przygotowanie materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Gdańskiego oraz późniejszych jego zmian z zakresu właściwości wydziału,
 3. współudział w przygotowaniu odpowiednich dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji,
 4. przygotowywanie materiałów przetargowych oraz zapytań ofertowych,
 5. przygotowywanie zleceń, zamówień i umów na usługi i dostawy nadzorowane przez Wydział Infrastruktury,
 6. weryfikacja kosztów i faktur pod względem zgodności z zawartymi umowami, zleceniami i zamówieniami oraz kontrola merytoryczna dokumentów księgowych przedkładanych do Wydziału finansowego z zakresu dróg publicznych powiatowych,
 7. prowadzenie bieżącej kontroli realizacji planu dochodów i wydatków, dla których dysponentem jest Wydział Infrastruktury,
 8. przekazywanie realizowanych zadań inwestycyjnych z zakresu dróg publicznych na majątek powiatu dowodami OT lub majątek innych jednostek samorządu terytorialnego dowodami PT.

Gminy Powiatu Gdańskiego