Obserwuj nas:

Wydział Komunikacji prowadzi i dopowiada za realizację zadań związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, rejestracją pojazdów, wydawaniem zezwoleń, licencji i zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy, prowadzeniem ewidencji i nadzorem działalności regulowanej dotyczącej stacji kontroli pojazdów i szkół nauki jazdy.

Do podstawowych zadań Wydziału Komunikacji należy, w szczególności:

 1. prowadzenie spraw i wydawanie decyzji związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i tablic rejestracyjnych,
 2. prowadzenie spraw i wydawanie decyzji związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych, pozwoleń badawczych i tablic rejestracyjnych badawczych,
 3. przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych
  po upływie terminu czasowej rejestracji,
 4. wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu,
 5. wydawanie kart pojazdów dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy na terytorium RP,
 6. dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmian danych w dowodzie rejestracyjnym,
 7. wydawanie wtórników dokumentów dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i pozwoleń czasowych oraz tablic rejestracyjnych,
 8. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
 9. przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu,
 10.  prowadzenie spraw i wydawanie decyzji związanych z wyrejestrowaniem pojazdu,
 11.  prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu,
 12.  kierowanie pojazdu na dodatkowe badania techniczne,
 13.  prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
 14.  prowadzenie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
 15.  wydawanie uprawnień diagnoście do wykonywania badań technicznych pojazdów i cofanie tych uprawnień,
 16.  wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 17.  wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wprowadzanie zmian danych w tych dokumentach,
 18.  dokonywanie wpisu w prawie jazdy potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, szkolenia okresowego,
 19.  przyjmowanie od kierowców zawiadomienia o utracie prawa jazdy, o zniszczeniu tego dokumentu w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych, wydawanie wtórników prawa jazdy i przyjmowanie wtórników praw jazdy w przypadku odnalezienia oryginału,
 20.  prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
 21.  prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców,
 22.  prowadzenie ewidencji instruktorów prowadzących szkolenie osoby ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem i wydawanie legitymacji instruktora,
 23.  prowadzenie nadzoru nad szkoleniami osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem,
 24.  wydawanie decyzji o kontrolnym sprawdzaniu kwalifikacji do kierowania pojazdem,
 25.  wydawanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem,
 26.  przyjmowanie od Policji lub Prokuratury zatrzymanego prawa jazdy,
 27.  wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
 28.  wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie,
 29.  prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem egzaminów po ukończeniu szkoleń w zakresie transportu drogowego taksówką,
 30.  prowadzenie spraw i wydawanie decyzji w zakresie udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji w zakresie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy,
 31.  prowadzenie spraw i wydawanie decyzji w zakresie udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy, prowadzenie spraw i wydawanie decyzji w zakresie wydawania, odmowy wydawania, zmiany lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób i regularnych przewozów specjalnych w transporcie drogowym na obszarze Powiatu,
 32.  uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów osób na linii komunikacyjnej obejmującej sąsiednie miasto, lub na liniach, których zasięg przekracza obszar jednego powiatu w ramach jednego województwa,
 33.  sporządzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób,
 34.  wydawanie zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy osób i rzeczy,
 35.  prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem jednostki do usuwania pojazdów z drogi oraz prowadzącej parking strzeżony na którym umieszcza się usunięty pojazd,
 36.  przygotowanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej skierowania do sądu wniosku o orzeczenie przepadku na rzecz Powiatu pojazdu nieodebranego w ustawowym terminie z wyznaczonego parkingu strzeżonego,
 37.  realizacja zadań Powiatu w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015r., poz. 1440 z późn. zm.), we współpracy w pozostałymi Wydziałami, przy czym Wydział Komunikacji jest uprawniony do określenia podziału zadań przy realizacji tych obowiązków, a w szczególności do wskazania jakie informacje, oceny, opinie lub inna dokumentacja winna zostać przygotowana przez określony Wydział w zakresie uzasadnionym kompetencjami danego Wydziału.

Gminy Powiatu Gdańskiego