Obserwuj nas:

1. W jaki sposób można zarezerwować termin wizyty w wydziale komunikacji?

Rezerwacji terminu wizyty dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej: bezkolejki.eu/spgdansk

2. Jaki jest ustawowy termin przerejestrowania zakupionego pojazdu? Czy za niedotrzymanie terminu są przewidziane sankcje karne?

Zgodnie z art. 78 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. Za niedotrzymanie tego terminu grozi kara w wysokości od 200 do 1000 zł.

*W czasie stanu epidemii termin został wydłużony do 60 dni. Dłuższe terminy obowiązują od ogłoszenia ustawy, to jest od 1 lipca 2021 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

3. Czy po sprzedaży pojazdu muszę powiadomić o tym fakcie Urząd?

Zgodnie z art. 78 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o zbyciu pojazdu. Zgłoszenie zbycia można złożyć w punkcie podawczym, osobiście w „informacji” lub przez ePUAP.

*W czasie stanu epidemii termin został wydłużony do 60 dni. Dłuższe terminy obowiązują od ogłoszenia ustawy, to jest od 1 lipca 2021 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

4. Gdzie mogę dokonać opłat za czynności związane z rejestracją pojazdów, prawem jazdy oraz transportem drogowym?

Opłat z tytułu spraw komunikacyjnych można dokonać w kasie, która znajduje się wydziale komunikacji, płatności można dokonać gotówką lub kartą. Ponadto, płatności można dokonać przelewem na rachunek bankowy:

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16
Bank Millennium S.A. nr rachunku: 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927

W tytule wpłaty należy wpisać markę, model pojazdu i jego numer rejestracyjny bądź w przypadku braku numeru rejestracyjnego – numer VIN.

5. Czy w przypadku przerejestrowania pojazdu należy mieć ze sobą tablice rejestracyjne ?

Tablice rejestracyjne należy przedkładać w urzędzie zarówno przy przerejestrowaniu pojazdu z zachowaniem numeru rejestracyjnego, jak i przy wymianie na inny numer rejestracyjny.

6. Czy rejestracji pojazdu można dokonać za pośrednictwem pełnomocnika?

Tak. Zgodnie z art.33 Kodeksu postępowania administracyjnego pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.  Wynosi 17,00 złotych. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie Wydziału Komunikacji albo przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim  Nr rachunku:  94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

7. W jaki sposób sprawdzić czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru ?

Jeżeli podczas składania wniosku podany został kontaktowy numer telefonu lub mail, informacja o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego zostanie przesłana SMSem lub mailem. Informację taką można również uzyskać na stronie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych – info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html

8. Czy można dopisać żonę / męża jako współwłaściciela pojazdu do dowodu rejestracyjnego?

Tak można wpisać żonę / męża do dowodu rejestracyjnego jako współwłaściciela pojazdu.

Podstawą do dokonania takiego wpisu jest w przypadku małżonków nieposiadających rozdzielności majątkowej oświadczenie woli.

W przypadku małżonków posiadających rozdzielność majątkową lub gdy dany pojazd stanowi majątek odrębny w celu dopisania małżonka jako współwłaściciela pojazdu niezbędny jest dokument przenoszący prawo własności części pojazdu na małżonka, który będzie dopisany do dowodu rejestracyjnego (umowa sprzedaży, umowa darowizny itp.).

9. Czy dokumenty pochodzenia obcego należy tłumaczyć?

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego, z którego pojazd został sprowadzony. Tłumaczenia nie wymaga część dowodu rejestracyjnego zawierająca oznaczenie kodów tożsame z polskim dowodem rejestracyjnym oraz świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wydane zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji, przez właściwy organ państwa członkowskiego.

10. Czy można zarejestrować pojazd, jeżeli nie został zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych (umowa kupna-sprzedaży, darowizny, zamiany)?

Można zarejestrować taki pojazd. Należy jednak pamiętać, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy i podatnicy są zobowiązani złożyć deklarację w sprawie podatku oraz dokonać jego opłaty w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

11. Jakie są opłaty w związku z wydaniem/wymianą krajowego prawa jazdy?

Wnioskodawca ubiegający się o wydanie/wymianę prawa jazdy musi ponieść koszty w następującej wysokości:

 • opłata administracyjna za blankiet prawa jazdy – 100, 00 zł.

12. W jaki sposób sprawdzić czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru?

Stan realizacji zamówienia na wytworzenie prawa jazdy dostępny jest na stronie: info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html
Osoba, która pozostawiła we wniosku numer telefonu komórkowego bądź adres e-mail otrzyma wiadomość o możliwości odbioru prawa jazdy.

13. Jakie należy przedłożyć dokumenty do uzyskania międzynarodowego prawa jazdy?

Dokumenty, które należy przedłożyć przy dokonywaniu czynności otrzymania międzynarodowego prawa jazdy to:

 • wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy,
 • jedno zdjęcie o wymiarach 3, 5 x 4, 5 cm,
 • kserokopia posiadanego krajowego prawa jazdy.

Do wglądu: dowód osobisty.

14. Jakie są koszty związane z czynnością uzyskania międzynarodowego prawa jazdy?

Opłata administracyjna – za blankiet prawa jazdy – 35, 00 zł

15. Jaki jest termin realizacji międzynarodowego prawa jazdy?

Międzynarodowe prawo jazdy uzyskuje się na podstawie ważnego krajowego prawa jazdy i realizacja następuje w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia się zainteresowanego.

16. Jakim dokumentem kierowca pojazdu przebywający za granicą powinien się okazywać w razie kontroli przez uprawnione służby kontroli?

Międzynarodowe prawo jazdy nie jest samodzielnym dokumentem uprawniającym do kierowania pojazdem za granicą – obowiązuje dodatkowo krajowe prawo jazdy.

17. Jakie sprawy załatwię w transporcie drogowym?

Transport drogowy mieści się w Wydziale Komunikacji w pok. nr 5 i pok. nr 6.

Sprawy prowadzone w transporcie drogowym:

 • prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;
 • prowadzenie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;
 • wydawanie uprawnień diagnoście do wykonywania badań technicznych pojazdów i cofanie tych uprawnień;
 • prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców;
 • prowadzenie ewidencji instruktorów prowadzących szkolenie osoby ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem i wydawanie legitymacji instruktora;
 • prowadzenie nadzoru nad szkoleniami osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem;
 • prowadzenie spraw i wydawanie decyzji w zakresie udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zezwolenia zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy;
 • prowadzenie spraw i wydawanie decyzji w zakresie udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy;
 • prowadzenie spraw i wydawanie decyzji w zakresie udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
 • prowadzenie spraw i wydawanie decyzji w zakresie wydawania, odmowy wydawania, zmiany lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób i regularnych przewozów specjalnych w transporcie drogowym na obszarze Powiatu;
 • uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów osób na linii komunikacyjnej obejmującej sąsiednie miasto, lub na liniach, których zasięg przekracza obszar jednego powiatu w ramach jednego województwa;
 • sporządzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób;
 • wydawanie zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy osób i rzeczy.

 

 

 

 

Gminy Powiatu Gdańskiego