Obserwuj nas:

Wydział Promocji i Rozwoju realizuje zadania z zakresu promowania potencjału kulturalnego i turystycznego powiatu gdańskiego w kraju i za granicą oraz opracowuje i rozpowszechnia materiały promocyjno-informacyjne o powiecie. Współpracuje z samorządami gminnymi,  ośrodkami kultury, twórcami i animatorami kultury przy organizowaniu imprez sportowych i kulturalnych.  Dodatkowo wydział współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz realizuje zadania z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych i prawidłowej realizacji projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych. Nawiązuje i podtrzymuje współpracę pomiędzy Powiatem Gdańskim, a gminami Powiatu w zakresie dotyczącym jego podstawowych zadań.

W Wydziale Promocji i Rozwoju wyodrębnia się następujące referaty o nazwach:

 • Referat Promocji, Kultury, Sportu i Rekreacji,
 • Referat Funduszy Zewnętrznych.

Do podstawowych zadań Referatu Promocji, Kultury, Sportu i Rekreacji należy, w szczególności:

 • w zakresie promocji:
  1. opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania programu rozwoju Powiatu,
  2. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o Powiecie,
  3.  promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin Powiatu w kraju i zagranicą,
  4.  współpraca ze środkami masowego przekazu,
  5.  nawiązywanie kontaktów i współpraca z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami promocji w powiecie, województwie oraz w kraju,
  6.  organizacja i współorganizacja wydarzeń o charakterze promocyjnym Powiatu; wystawy, stoiska targowe, seminaria, konferencje, konkursy itp.
 • w zakresie turystyki, sportu i kultury:
  1. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury,
  2. podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,
  3. załatwianie spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury,
  4. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem muzeów oraz nabywanie muzealiów,
  5. załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem bibliotek publicznych,
  6. ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji,
  7. prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego Powiatu w sferze organizacyjno-prawnej, finansowej i kadrowej, prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury,
  8. przygotowywanie propozycji w zakresie przekazywania w formie dotacji środków finansowych instytucji kultury,
  9. prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej,
  10. współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych,
  11. tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,
  12. organizowanie na terenie Powiatu obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego,
  13. organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, popularyzowanie walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
  14. wspieranie rozwoju bazy turystycznej i agroturystycznej,
 • w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
  1.  prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
  2.  prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Powiatu Gdańskiego,
  3.  wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń,
  4.  organizowanie spotkań i koordynowanie działań Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Gdańskiego,
  5.  pomoc w organizacji przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe,
  6.  opracowywanie corocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  7.  przeprowadzanie i rozliczanie corocznego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Gdańskiego,
  8.  pomoc w działaniach Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych,
  9.  terminowe rozliczanie dotacji pozyskanych na finansowanie bądź dofinansowanie zadań zleconym organizacjom pozarządowym.

Do podstawowych zadań Referatu Funduszy Zewnętrznych należy, w szczególności:

 • w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych w zakresie nie zastrzeżonym do właściwości innych wydziałów:
  1. pozyskiwanie informacji związanych z programami Unii Europejskiej, programami rządowymi oraz możliwości pozyskiwania funduszy na współfinansowanie zadań Powiatu i przekazywanie ich Zarządowi Powiatu,
  2. przygotowywanie wniosków o pozyskanie środków z funduszy zewnętrznych, a w szczególności funduszy z Unii Europejskiej,
  3. doradztwo, weryfikacja i nadzór nad wdrażaniem i realizacją programów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych,
  4. prawidłowa realizacja projektów we współpracy z instytucjami finansującymi, zarządzającymi i monitorującymi ich przeprowadzanie, w tym przygotowywanie sprawozdań, wniosków o płatności i innych wymaganych dokumentów,
  5. raportowanie i stały monitoring w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych,
  6. utrzymywanie kontaktów z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, jednostkami wdrażającymi i innymi instytucjami w sprawach związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
  7. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie realizacji projektów,
  8. udzielanie informacji mieszkańcom i przedsiębiorcom z terenu Powiatu o zasadach korzystania z funduszy strukturalnych,
  9. pozyskiwanie i przekazywanie Zarządowi Powiatu informacji oraz nadzór nad realizacją programów krajowych wpływających na rozwój gospodarczy i społeczny Powiatu,
  10. koordynacja działań pomiędzy Powiatem Gdańskim, a gminami Powiatu w zakresie wspólnego przygotowywania i realizacji projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych,

Gminy Powiatu Gdańskiego