Obserwuj nas:

1. Jakie grunty rolne wymagają wyłączenia z produkcji rolnej?

Katalog gruntów, których wyłączenie z produkcji wymaga uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie, określa art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W świetle tego przepisu, wymóg uzyskania takowej decyzji dotyczy użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego. Właściciel, który uzyskuje zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej jest zobowiązana uiścić należność i opłaty roczne. Wysokość należności i opłat rocznych jest uzależniona od powierzchni inwestycji, klasy bonitacyjnej wyłączonych gruntów, ich pochodzenia oraz rodzaju użytku. Wysokość należności ustala się w oparciu o przelicznik zawarty w tabeli zamieszczonej w ustawie. Ustaloną należność pomniejsza się o wartość gruntu określoną wg cen rynkowych stosowanych w obrocie gruntami w danej miejscowości. Opłata roczna stanowi 10% należności i należy ją uiszczać przez 10 lat. Obowiązek uiszczania należności i opłat rocznych nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na cele budownictwa mieszkaniowego – jednorodzinnego, jeżeli powierzchnia wyłączenia nie przekracza do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego oraz do 0,02 ha na każdy lokal mieszkalny w przypadku budynku wielorodzinnego.

2. W jaki sposób uzyskać zaświadczenie o uproszczonym planie urządzenia lasu?

 W celu uzyskania zaświadczenia o uproszczonym planie urządzenia lasu należy pobrać i uzupełnić wniosek zamieszczony na stronie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim  – druki do pobrania -Wydział Rolnictwa  i Ochrony Środowiska. Następnie dokonać opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w wysokości 17,00 zł oraz dowód jej wniesienia dołączyć do wniosku (Rachunek Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim 94 8335 0003 0121 1827 2000 0007). W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołączyć oryginał pełnomocnictwa wraz z dokonaniem opłaty skarbowej w wysokości 17 zł z tytułu pełnomocnictwa.

3. Jak długo czeka się na wydanie zaświadczenia o uproszczonym planie urządzania lasu?

Zgodnie z art. 217 §3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.), zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni (w przypadku uzupełnień braków wniosku termin może ulec zmianie).

4. Czy właściciel lasu może pozyskać  dowolną ilość drewna?

Pozyskanie drewna w lasach prywatnych (w przypadku posiadanego aktualnego uproszczonego planu urządzenia lasu, musi się odbywać zgodnie z tym planem, a w przypadku inwentaryzacji stan lasu, zgodnie z uzyskaną decyzją). W przypadku braku ww. dokumentacji, na wniosek właściciela lasu, decyzją administracyjną, ustalane są  zadania z zakresu gospodarki leśnej.

5. Który organ wydaje decyzję na wycinkę drzew?

Zasady usuwania drzew z terenów zadrzewionych reguluje ustawa o ochronie przyrody.  Dla nieruchomości będących własnością osób prywatnych decyzje wydaje wójt, prezydent lub burmistrz, a w przypadku nieruchomości stanowiących własność/współwłasność gminy – decyzje wydaje starosta.

6. Czy Starosta jest organem właściwym w sprawach zwierząt gospodarskich i dziko żyjących na terenach zurbanizowanych?

Nie. Jest to właściwość wójta, prezydenta lub burmistrza.

7. Gdzie mogę zarejestrować zwierzęta egzotyczne np. węże?

W sprawach dotyczących rejestracji zwierząt egzotycznych, objętych ograniczeniami w handlu, należy wystąpić do Starosty.

8. Czy mogę nie wyrazić zgody na wykonywanie polowań na moim terenie?

Tak. Należy osobiście przed upoważnionym przez Starostę urzędnikiem złożyć oświadczenie  o  zakazie wykonywania polowań na terenach prywatnych wchodzących w skład obwodów łowieckich zgodnie z ustawą Prawo łowieckie.

9. Czy starosta wydaje decyzje o wyłączeniu gruntów leśnych z produkcji leśnej?

Nie. W tej sprawie należy zgłosić się do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

10. W jakich sytuacjach wymagane jest pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Decydujące są dwie kwestie. Po pierwsze, czy mamy do czynienia z instalacją, a więc wytwarzane odpady muszą pochodzić z instalacji. Po drugie, muszą być osiągnięte określone progi w zakresie ilości wytwarzanych odpadów. Zgodnie z art. 180 pkt 3 oraz art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) pozwolenie na wytwarzanie odpadów wymagane jest w przypadku eksploatacji instalacji powodującej powstawanie odpadów

  • o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
  • o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

11. Co musi zawierać  wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

Szczegółowe dane jakie należy wskazać we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów zawarte są w art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.). Przepis ten określa także załączniki, które należy dołączyć do składanego wniosku.

12. Ile wynosi opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

 Zgodnie z pkt. 40 części III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923), opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą  wynosi 2011 zł.  W związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, a także w pozostałych przypadkach opłata ta wynosi 506 zł.

 13. Które organy są właściwe do wydawania zezwoleń na zbieranie bądź przetwarzanie odpadów?

Organami właściwymi do wydawania zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie bądź zbieranie i przetwarzanie odpadów są  marszałek województwa, starosta bądź regionalny dyrektor ochrony środowiska. Szczegółowo właściwość tych organów została uregulowana w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699).

14. Co zawiera wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza?

Szczegółowe dane, jakie należy wskazać we wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza zawarte są w art. 184 i 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.).

15. Co powinno zawierać zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia?

Informacje, które powinno zawierać zgłoszenie instalacji, wskazane są w art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.).

16. Czy dokonując aktualizacji zgłoszenia dotyczącego stacji bazowych telefonii komórkowych, należy zawsze przedkładać wyniki pomiarów poziomu pól elektromagnetycznych?

Tak. Przedkładając informację o zmianie w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej, nie wystarczy przedstawić parametry instalacji ulegające zmianie. Aby organ mógł dokonać oceny przedłożonej informacji, prowadzący instalację powinien wykazać, że wprowadzone zmiany nie mają charakteru zmiany istotnej to znaczy, że nie powodują znaczącego zwiększenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Można to zrobić poprzez przedłożenie wyników pomiarów lub innych dowodów np. obliczeń, porównań itp.

17. Ile wynosi opłata za zatwierdzenie projektu robót geologicznych?

Wysokość opłaty wynosi 10zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim  na wskazany nr rachunku 94 8335 0003 0121 1827 2000 0007.

 18. Ile egzemplarzy projektu robót geologicznych należy dołączyć do wniosku o zatwierdzenie ww. projektu?

Projekt robót geologicznych należy przedłożyć w 2 egzemplarzach.

19. Jakie organy udzielają koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych (np. piasku)?

Organami właściwymi do udzielania koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych są marszałek województwa i starosta. Szczegółowo właściwość tych organów została uregulowana w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072).

20. Czy Starosta prowadzi rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi?

Rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi prowadzi Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

21. Czy starosta wydaje koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż?

Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, następuje gdy obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20.000 m3, a działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych.

22. Czy Starosta Gdański jest organem wydającym decyzje pozwolenia wodnoprawne?

Starosta z dniem 01 stycznia 2018 r. utracił kompetencje w tym zakresie. Obecnie decyzje takie wydają określone jednostki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

23. Czy Starosta może zatwierdzić statut spółki wodnej?

Tak, Starosta prowadzi sprawy spółek wodnych w zakresie:

  • prowadzenie spraw związanych z zatwierdzeniem statutu spółki, zmianami statutu spółki lub odmowy zatwierdzenia statutu spółki,
  • prowadzenie spraw związanych z ustaleniem, w drodze decyzji, wysokości, rodzaju i terminu spełnienia świadczeń na rzecz spółki wodnej ponoszonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące członkami spółki wodnej oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka została utworzona,
  • sprawowanie nadzoru i kontroli spółek wodnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym legalności uchwał podejmowanych przez organy spółki, rozwiązanie zarządu spółki i wyznaczenie osoby pełniącej jego obowiązki, ustanowienie zarządu komisarycznego nad spółką, rozwiązanie spółki i wyznaczenie likwidatora,
  • ustalenie wynagrodzenia likwidatora,
  • przygotowanie wniosku o wykreślenie spółki wodnej z systemu informacyjnego gospodarki wodnej.

 24. Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o wydanie karty wędkarskiej?

W celu uzyskania karty wędkarskiej należy uzupełnić wniosek zamieszczony na stronie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim – druki do pobrania – Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska wraz z następującymi załącznikami:

zaświadczeniem o złożeniu egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizację amatorskiego połowu ryb,

dowodem zapłaty należnej za kartę wędkarską w wysokości 10 zł na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim nr rachunku :

56 1160 2202 0000 0001 0143 4927

aktualną fotografią wnioskodawcy.

25. Czy są ograniczenia wiekowe do ubiegania się o kartę wędkarską?

Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat. Osoby do lat 14 zwolnione są z obowiązku posiadania karty wędkarskiej, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.

26. Ile wynosi opłata za dokonanie rejestracji łodzi lub innej jednostki pływającej?

Wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego wynosi 80 zł. W przypadku opłaty ulgowej – przysługującej właścicielowi jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami i podlegającej obowiązkowi przerejestrowania do Systemu REJA 24, opłata wynosi 60 zł. Opłatę wnosi się na rachunek Bankowy Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim nr: 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927.

27. Czy można dokonać rejestracji jachtu lub innej jednostki w dowolnym organie rejestrującym?

Tak, rejestracji jachtu można dokonać w dowolnym organie rejestrującym. Właściciele jednostek pływających mogą składać wnioski o rejestrację do wybranych organów rejestrujących tj. starostów powiatów, prezydentów miast na prawach powiatów oraz do wskazanych związków sportowe. Wniosek o rejestrację jednostki pływającej można również  składać bezpośrednio w systemie REJA24 na stronie internetowej: http://interesant.reja24.gov.pl

28. Jakie dokumenty należy złożyć w celu rejestracji łodzi lub innej jednostki pływającej?

Aby dokonać rejestracji łodzi lub innej jednostki pływającej, należy pobrać wniosek ze strony Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim – druki do pobrania – Wydział Rolnictwa Ochrony Środowiska rejestracja jachtów i innych jednostek pływających do 24m wraz z załącznikiem pt. Oświadczenie – załącznik rejestracja jednostki pływającej. Do wniosku należy dołączyć:

  • dokumenty i materiały dotyczące parametrów jednostki pływającej (Deklaracja zgodności CE, certyfikat stanu technicznego, itp.),
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za rejestrację jednostki pływającej,
  • dowód własności jednostki pływającej (np. umowa kupna sprzedaży, faktura VAT, w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego).

29. Czy jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela?

Tak. Jednostka może być zarejestrowana na wniosek właściciela, nawet, jeśli obowiązek ten nie wynika z ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

30. Na jakie konto wnosi się opłatę skarbową?

Opłaty skarbowe należy wpłacać na konto Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim na wskazany nr rachunku 94 8335 0003 0121 1827 2000 0007.

31. Jakie są możliwe formy podpisu elektronicznego?

Istnieją 3 możliwe do wykorzystania formy e-podpisu:

Podpis kwalifikowany – Posiada moc prawną podpisu własnoręcznego i poświadczany jest za pomocą certyfikatu kwalifikowanego. Podpis elektroniczny jest komercyjną usługą udostępnianą inwestorom odpłatnie.

Podpis zaufany – Całkowicie bezpłatna i powszechna forma podpisu wykorzystującego profil zaufany.

E-dowód podpis osobisty – Podpis składany za pomocą e-dowodu, czyli dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

32. Czy Starosta wydaje decyzje określające dopuszczalne poziomy hałasu?

W przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, są przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu. Za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu uważa się przekroczenie wskaźnika hałasu LAeq D lub LAeq N. Jeżeli hałas powstaje w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, kolei linowych, portów oraz lotnisk lub z działalnością osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą, decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wydaje się.

33. Czy Starosta sprawuje nadzór nad społecznymi strażami rybackimi?

Nie. Starosta nie sprawuje takiego nadzoru. Nadzór nad społecznymi strażami rybackimi sprawuje Komendant Wojewódzki  Państwowej Straż Rybackiej.

34. Czy wniosek może zostać złożony przez pełnomocnika?

Tak, należy wtedy załączyć oryginał pełnomocnictwa, wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za każdy stosunek pełnomocnictwa (o ile ustawa o opłacie skarbowej nie przewiduje zwolnienia z obowiązku opłaty skarbowej).

35. Czy można złożyć wniosek lub zgłoszenie poprzez e-mail?

Obecnie obowiązuje przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego nie dopuszczają złożenia podania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wnioskodawca może złożyć wniosek w formie tradycyjnej pisemnej (w kancelarii podawczej urzędu bądź listownie) lub poprzez platformę ePUAP. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

Gminy Powiatu Gdańskiego