Obserwuj nas:

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek – piątek od 8.00 do 15.00

tel. 58 773-12-55, 58 773-31-53

Do podstawowych zadań Wydziału Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych należy, w szczególności:

 1. Opracowywanie wewnętrznych procedur postępowań o udzielenie zamówień publicznych których wartość jest wyższa niż 130 000,00 zł netto.
 2. Prowadzenie rejestrów:
  • przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  • umów zawartych w wyniku postępowania o zmówienie publiczne,
  • udzielonych zamówień publicznych, których wartość jest wyższa niż 30 000 zł netto oraz mniejsza niż 130 000 złotych netto, przeprowadzonych przez wydziały Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne Powiatu.
  • dokumentów księgowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w tym faktur, wniosków o zaangażowanie środków budżetowych powiatu oraz dyspozycji płatniczych;
 3. Opracowywanie oraz publikacja:
  • planu postepowań oraz jego bieżące aktualizowanie na podstawie dyspozycji wydziałów merytorycznych Starostwa Powiatowego;
  • rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach
 4. Weryfikacja pod względem zgodności z ustawą prawo zamówień publicznych wniosków o uruchomienie procedury udzielania zamówienia publicznego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę 130 000,00 zł. netto wydziałów Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu tj. Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu oraz Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim,
 5. Uzgadnianie składu Komisji Przetargowej oraz koordynacji pracy Komisji
 6. Współpraca z wydziałami Starostwa Powiatowego oraz jednostkami organizacyjnymi Powiatu przy opracowywaniu dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 7. Udział w pracach komisji przetargowych w szczególności w zakresie przygotowania dokumentacji postępowania, ustalania kryteriów oceny ofert, ich znaczenia i sposobu oceny, ustalanie warunków udziału w postępowaniu, ocena i badanie złożonych w postępowaniu ofert oraz ocena spełniania warunków przez Wykonawców.
 8. Opracowywanie projektów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym między innymi:
  • ogłoszenia o zamówieniu publicznym,
  • specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami,
  • projektów wyjaśnień dotyczących specyfikacji warunków zamówienia,
  • projektów wezwań do złożenia podmiotowych lub przedmiotowych środków dowodowych oraz projektów wezwań do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty,
  • poprawianie w ofertach oczywistych omyłek polegających na niezgodności treści
   z treścią SWZ, omyłek rachunkowych lub innych nie powodujących istotnych zmian w treści oferty,
  • przygotowanie projektów pism o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzucenia oferty bądź wykluczenia Wykonawcy z postępowania,
  • publikacja na stronie prowadzonego postępowania oraz Biuletynu Zamówień Publicznych bądź Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej odpowiednich ogłoszeń oraz dokumentów postępowania,
  • przygotowywanie protokołu z przeprowadzonego postępowania.
 9. Przygotowywanie postępowań prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki w tym:
  • projektów zaproszeń do wzięcia udziału w negocjacjach mających na celu udzielenie zamówienia z wolnej ręki,
  • projektu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy,
  • udział w negocjacjach oraz sporządzanie protokołów z tych negocjacji.
 10. W przypadku wniesienia odwołania o którym mowa w Oddziale 2 ustawy Pzp przygotowywanie projektu odpowiedzi oraz udział na podstawie upoważnienia Starosty w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą.
 11. Podpisywanie umów z Wykonawcami w tym:
  • wezwanie Wykonawcy oraz weryfikacja wraz z członkami komisji przetargowej dokumentów niezbędnych do podpisania umowy takich jak zabezpieczenie należytego wykonania umowy, kosztorys ofertowy, pisemne oświadczenie o liczbie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, kopie uprawnień budowlanych, kopie polisy itp.
  • przygotowanie umowy oraz przekazanie do podpisania przez osoby funkcyjne oraz do kontrasygnaty przez Skarbnika Powiatu,
  • przekazanie umowy do podpisania przez Wykonawcę
  • przekazywanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy do Wydziału Finansowego celem zaksięgowania.
 12. Opracowywanie zestawień zamówień publicznych na sesje Rady Powiatu i Zarządu oraz na Komisję Infrastruktury.
 13. Przygotowanie i przeprowadzanie zamówień publicznych w oparciu o ustawę Pzp dla jednostek organizacyjnych Powiatu ze środków inwestycyjnych.
 14. Odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie, przebieg i udokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 15. Pozyskiwanie informacji związanych z programami Unii Europejskiej, programami rządowymi oraz możliwości pozyskiwania funduszy na współfinansowanie zadań Powiatu i przekazywanie ich Zarządowi Powiatu.
 16. Przygotowywanie wniosków o pozyskanie środków z funduszy zewnętrznych, a w szczególności funduszy z Unii Europejskiej.
 17. Doradztwo, weryfikacja i nadzór nad wdrażaniem i realizacją programów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.
 18. Prawidłowa realizacja projektów we współpracy z instytucjami finansującymi, zarządzającymi i monitorującymi ich przeprowadzanie, w tym przygotowywanie sprawozdań, wniosków o płatności i innych wymaganych dokumentów.
 19. Raportowanie i stały monitoring w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych.
 20. Utrzymywanie kontaktów z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, jednostkami wdrażającymi i innymi instytucjami w sprawach związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
 21. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie realizacji projektów.
 22. Udzielanie informacji mieszkańcom i przedsiębiorcom z terenu Powiatu o zasadach korzystania z funduszy strukturalnych.
 23. Pozyskiwanie i przekazywanie Zarządowi Powiatu informacji oraz nadzór nad realizacją programów krajowych wpływających na rozwój gospodarczy i społeczny Powiatu.
 24. Koordynacja działań pomiędzy Powiatem Gdańskim, a gminami Powiatu w zakresie wspólnego przygotowywania i realizacji projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Gminy Powiatu Gdańskiego